Langt flere personer med høyere risiko for å omkomme i brann, bor i egen bolig eller omsorgsbolig enn tidligere, skriver Barbro Hatlevoll.

Langt flere personer med høyere risiko for å omkomme i brann, bor i egen bolig eller omsorgsbolig enn tidligere, skriver Barbro Hatlevoll.

Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Kommunenes innsats redder liv

Stadig flere kommuner jobber systematisk med brannsikkerhet for utsatte grupper, men ikke alle har kommet like langt i dette arbeidet.

Antall omkomne i brann har vært betydelige lavere de siste ti årene sammenlignet med tiårsperioden før. Godt forebyggende arbeid i kommunene skal ha mye av æren for dette.

Men skal den gode utviklingen fortsette, må også innsatsen i kommunene fortsette. Og noen steder må den forsterkes.

Risikoen for å omkomme i brann øker med økende alder.

I 2010 satte regjeringen ned et utvalg for å gjennomgå brannsikkerheten til særlig utsatte grupper. Utvalget skulle bidra til regjeringens målsetting om færre omkomne i brann.

I 2012 la utvalget fram utredningen Trygg hjemme (NOU 2012:4). Tittelen var ikke tilfeldig. Vi vet nemlig at de fleste som omkommer i brann omkommer i bolig. Derfor er hjemmene våre en viktig arena for brannforebyggende tiltak.

I år er det ti år siden Trygg hjemme ble lagt fram. Her ble det foreslått flere tiltak som kan bedre brannsikkerheten til utsatte grupper. Flere av disse er satt ut i livet de senere år.

Kommunene er helt sentrale i det brannforebyggende arbeidet. Derfor gjaldt flere forslag i Trygg hjemme organisering og effektiv ressursbruk i kommunene.

For Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er det viktig å støtte kommunenes arbeid på ulike måter, blant annet gjennom veiledning. Derfor er det laget en veileder med forslag til hvordan de kan systematisere brannsikkerhetsarbeidet sitt, og legge til rette for at relevante tjenester i kommunen samarbeider tettere.

Direktoratene har også laget e-læringskurs, filmer og annet opplæringsmateriell gjennom den nasjonale satsingen Livsviktig.

Arbeidet i kjølvannet av Trygg hjemme har ført til at stadig flere kommuner jobber systematisk med brannsikkerhet for utsatte grupper. En kartlegging gjennomført våren 2022, viser at innsatsen også i større grad enn tidligere utføres som tverrsektorielt samarbeid.

Innsatsen har gitt resultater. De siste ti årene har det i snitt omkommet 42 personer per år, mot 60 omkomne årlig i tiårsperioden før.

Men ikke alle kommuner har kommet like langt i dette arbeidet. Flere svarer at det savnes et samarbeid mellom relevante tjenester, at samarbeid ikke er godt nok forankret eller at samarbeidet ikke virker godt nok etter hensikten.

Risikoen for å omkomme i brann øker med økende alder. Beregninger av befolkningsutviklingen i Norge viser at det blir flere eldre, flere gamle eldre og en økende andel med demens og hjelpebehov.

Langt flere personer med høyere risiko for å omkomme i brann bor nå også i egen bolig eller omsorgsbolig enn tidligere. Det lokale brannforebyggende arbeidet blir dermed ikke mindre viktig fremover.

1. oktober er FNs internasjonale dag for eldre. Denne dagen er et tiltak for å sette søkelys på eldre menneskers rett på god helse og livskvalitet. I den anledning oppfordres alle kommuner til å ha ekstra oppmerksomhet om brannsikkerhet for utsatte grupper.