Norges Kommunerevisorforbund ønsker å bidra til inspirasjon og læring når ca. 700 kontrollutvalgsmedlemmer samles til konferanse i neste uke. Bildet er fra Kontrollutvalgskonferansen 2014. Foto: Magnus K. Bjørke
Norges Kommunerevisorforbund ønsker å bidra til inspirasjon og læring når ca. 700 kontrollutvalgsmedlemmer samles til konferanse i neste uke. Bildet er fra Kontrollutvalgskonferansen 2014. Foto: Magnus K. Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

I demokratiets tjeneste

Arbeidet i et kontrollutvalg er viktig for demokratiet. Derfor er det på sin plass med litt anerkjennelse til alle dem som gjør en jobb i dette vervet.

I vårt representative demokrati er kontrollutvalget velgernes kontrollorgan.

La oss ta en titt på forskriften om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. Hva sier den egentlig? Jo, kontrollutvalget har sentrale oppgaver vedrørende revisjon av årsregnskap, forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, samt selskapskontroll. Dette er noe alle som sitter i et kontrollutvalg kjenner til – i hvert fall gjennom det praktiske arbeidet i utvalget.

Man påser at regnskapene til kommunen, fylkeskommunen og/eller foretakene blir revidert på en betryggende måte, og at eventuelle merknader blir fulgt opp. I tillegg gjennomgås forvaltningsrevisjonsrapporter, og vedtak fattes og sendes kommunestyre eller fylkesting

Det er mye å gjøre, mye å lese og mye å sette seg inn i. Det er mange spørsmål som skal stilles og konklusjoner som skal trekkes. Å sitte i et kontrollutvalg er arbeidskrevende, det gjøres på fritida – og det er kanskje ikke så glamorøst heller. For det er vel «problemsakene», og feilene, som får oppmerksomhet. Derfor kan det være en idé å børste støv av det overordnete for å reflektere over samfunnsoppdraget – og for å få inspirasjon!

I forskriftens kapittel 3 Alminnelige regler om kontrollutvalgets ansvar og oppgaver kan vi lese under § 4: «Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning.»

Det er ikke småtteri! Man kan nærmest bli fjetret av en slik oppgave – for det dreier seg om noe mye mer grunnleggende enn et enkelt årsregnskap eller en enkelt forvaltningsrevisjonsrapport. Det dreier seg om lokaldemokratiet. Intet mindre.

Et kontrollutvalg skal påse at kommunen eller fylkeskommunens midler blir brukt på en betryggende måte – i henhold til vedtak fattet av kommunestyret eller fylkestinget. Videre skal man påse at vedtak blir fulgt opp av administrasjonen eller det utøvende politiske organet. Man skal være på vakt for fellesskapets verdier – de økonomiske verdiene, men like viktig er verdien av lokaldemokratiet i seg selv.

Hvorfor er dette så viktig? Jo, fordi i vårt representative demokrati er styring ikke bare et middel, men også et mål. Når ingen styrer, er ingen ansvarlige og alle blir avmektige overfor historiens gang. Derfor må styringsorganene ikke bare være redskaper for å nå felles mål. De må også være ansvarlige overfor velgerne. Det er der kontrollen må ligge.

Det er nettopp derfor kontrollutvalget er det folkevalgte organs eget kontrollorgan. I vårt representative demokrati betyr det at kontrollutvalget er velgernes kontrollorgan. Det er en stor oppgave. Så hvis man føler seg tynget av dokumenter og mangler engasjement, tenk over akkurat det. Kontrollutvalgene er en forutsetning for et levende lokaldemokrati.

Utviklinga i verden har stor innflytelse også på norske kommuner og fylkeskommuner. Den teknologiske utvikling, utviklinga på arbeidsmarkedet, korrupsjon m.m. setter vårt demokrati under press. Derfor må demokratiet hele tida vedlikeholdes og videreforedles slik at det er levedyktig i en ny tid.

Løft blikket fra dokumenthaugen! Lær noe nytt, og se etter det mer prinsipielle ved kontrollutvalgenes arbeid! Hvor står vi i dag? Kan vi gjøre mer eller noe på en annen måte? Hent lærdom og inspirasjon fra andre! Det er det Norges Kommunerevisorforbund prøver å bidra til når vi 1. og 2. februar samler rundt 700 kontrollutvalgsmedlemmer fra hele landet til Kontrollutvalgskonferansen 2017.

Temaer som etikk, svart arbeid, sosial dumping, arbeidslivskriminalitet, varsling, ytringsfrihet, korrupsjon er alle temaer som påvirker vårt demokrati – og dermed kontrollutvalgenes arbeid. Alt dette berøres på kontrollutvalgskonferansen – i tillegg til at vi går nærmere inn på kommune- og regionreformen og kommuneøkonomi.

Prinsippet om en kommune eller en fylkeskommune som en lærende organisasjon, må også gjelde for hele Kommune-Norge sett under ett – og dermed for hele Kontrollutvalgs-Norge. Se hvordan andre har gjort det i en varslingssak – eller hvordan de arbeider mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet!

Og ikke minst: Hvilke etiske utfordringer stilles vi overfor i norske kommuner – og som medlemmer av et kontrollutvalg?

Vi håper kontrollutvalgskonferansen vil inspirere deg i ditt arbeid som kontrollutvalgsmedlem – i demokratiets tjeneste!