Det er ikke alltid arbeidet i et kontrollutvalg får oppmerksomhet i mediene. Kanskje ikke ofte heller - helt til det smeller, skriver Rune Tokle. Faksimiler av artikler i Kommunal Rapport
Det er ikke alltid arbeidet i et kontrollutvalg får oppmerksomhet i mediene. Kanskje ikke ofte heller - helt til det smeller, skriver Rune Tokle. Faksimiler av artikler i Kommunal Rapport
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Bruk sunn fornuft – ta grep!

De dukker opp når man minst venter det – mislighetene, den økonomiske utroskapen, korrupsjonen, gråsonesakene – kort sagt: Sakene som er egnet til at vårt demokratiske system kan miste tillit. 

Kontrollutvalget har revisjonen og sekretariatet. Bruk dem!

Nettopp derfor er kontrollutvalgene så viktige. Og nettopp derfor er det så viktig at kontrollutvalgene får muligheten til å utøve den funksjonen de er tiltenkt. Får de ikke muligheten, må de ta den. For muligheten er der, men det er ikke alltid like lett å gripe den.

Folkestyret står sterkt i Norge. Rekrutteringa til politiske posisjoner har ikke vært begrenset til personer fra visse samfunnslag eller visse utdanningsgrupper. Ofte har vel det man kaller sunn fornuft vært et viktig kriterium når politiske posisjoner i Norge, nasjonalt og lokalt, skulle bekles.

Det er en styrke for vårt demokrati. Det blir mer reelt da.

Derfor spiller den folkevalgte kontrollen i vårt lokaldemokrati så stor rolle. Den øverste kontrolløren er velgerne, som hvert 4. år kan vurdere tilliten til de som stiller på valg, og som har styrt.

Den neste kontrolløren er de folkevalgte organene, som mellom hvert valg har ansvaret for den kommunale kontrollen. Men det sier seg selv at et kommunestyre eller et fylkesting ikke kan fokusere på kontroll hele tida. Derfor har de valgt et eget kontrollutvalg som fører det løpende tilsynet med kommunens eller fylkeskommunens økonomiske og forvaltningsmessige virksomhet på sine vegne.

Noen har ment at medlemmene i et kontrollutvalg bør bli underlagt spesielle kompetansekrav. Det vil vi advare mot. I det øyeblikk kontrollen skal gjøres av fagpersoner, kan man fort miste det folkevalgte aspektet av syne. For nettopp et av poengene med at kontrollutvalgene ikke er underlagt kompetansekrav, er at det er folket som skal ha tilsynsansvaret i kommunene og fylkeskommunene.

Heldigvis er det sjelden man har formelle kompetansekrav i politiske organer, men at politikerne har fagpersoner som kan bistå dem i sitt arbeid, har vi lange tradisjoner for her i landet. Kontrollutvalget har revisjonen og sekretariatet. Bruk dem!

Det er mye sunn fornuft, erfaring og politisk forståelse i et kontrollutvalg. Det er helt sikkert også en del nytenkning. En god kombinasjon av disse egenskapene, og en fornuftig bruk av sekretariat og revisjon, bidrar til en styrket egenkontroll i norske kommuner og fylkeskommuner.

Norges Kommunerevisorforbund driver også litt nytenkning. Hvordan kan «treenigheten» kontrollutvalg, sekretariat og revisjon samarbeide på en best mulig måte – samtidig som man tar vare på uavhengigheten? Og hvordan bør kontrollutvalget dra nytte av sekretariatet og revisjonen?

Det beste kontrollutvalget kan gjøre, er å ta ledelsen. Vær bevisst deres rolle som folkevalgt organ, og ordlyden i kommuneloven:

«Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.»

Dette kan ikke gjentas for ofte, og nå som vi er midtveis i valgperioden, kan det være en idé å ta en fot i bakken og tenke over kontrollutvalgets overordnete rolle. Det er lett å bli oppslukt av konkrete saker – og kontrollutvalgs arbeid dreier seg om konkrete saker – men det er viktig å holde blikket festet langt fram – der målet er.  

Det er ikke alltid arbeidet i et kontrollutvalg får oppmerksomhet i mediene. Ikke alltid. Kanskje ikke ofte heller – helt til det smeller! Vi har sett eksempler på det: Byggesaksbehandling som ikke er helt etter boka, innkjøp av tjenester som ikke følger anskaffelsesloven, kjøp av boliger til overpris.

Det er nok av gråsoner, og det er nok av svart-hvitt-tilfeller. Men det er gråsonesakene som er verst. For da gnager usikkerheten: Har det gått riktig for seg? Vår anbefaling er da: Undersøk saken! Og da har dere verktøykassen klar: Revisjonen og sekretariatet. De bringer fakta på bordet. Kontrollutvalget fatter vedtak.

Og, som sagt: Det er mye sunn fornuft i et kontrollutvalg.