Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bernt svarer: Hvilke habilitetsregler gjelder for arbeidsmiljøutvalget?

Arbeidsmiljøutvalget er ikke en del av kommunens eget forvaltningsapparat, men en frittstående kontrollinstans, påpeker Jan Fridthjof Bernt.

Spørsmål 1: Gjelder forvaltningslovens bestemmelser om habilitet også for det kommunale arbeidsmiljøutvalget?

Svar: Arbeidsmiljøutvalget er et utvalg opprettet i medhold av arbeidsmiljøloven kapittel 7, med like mange representanter for de tilsatte. Utvalget skal virke for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø (§ 7–2 nr. 1). Det er et tilsynsorgan som skal påse at arbeidsgiver – altså her kommunen – oppfyller sine plikter etter arbeidsmiljøloven. Det kan gi kommunen pålegg om å iverksette ulike tiltak til utbedring av arbeidsmiljøet (§ 7–2 nr. 5). Det er ikke en del av kommunens eget forvaltningsapparat, men en frittstående kontrollinstans, og kan derfor ikke ses som et organ for kommunen, slik forvaltningsloven krever for at den skal gjelde. Men reglene om inhabilitet i denne loven gjelder for kommunens representanter. Det følger av § 10 der det fastslås at «bestemmelsene i kapitlet her [gjelder] tilsvarende for enhver annen som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan». Kommunens representanter i utvalget må klart nok gå inn under denne regelen.