Netto driftsresultat i Finnmark er bra, men består i stor grad av inntekter som kommunen er pliktig til å sette på bundet fond. Fylkeskommunen har hovedsete i Vadsø, hvor bildet er fra. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Svak margin lengst i nord

Et godt driftsresultat i Finnmark skyldes inntekter som kommunen må sette på bundnet fond

Finnmark fikk et netto driftsresultat på 77 millioner kroner i fjor, ifølge det ureviderte regnskapet.  Det er 34 millioner kroner mer enn året før. Målt mot fylkeskommunens samlete inntekter, er netto driftsresultat på 3,6 prosent.

Men mesteparten av overskuddet må føres på bundnet fond – det er altså ikke penger fylkeskommunen kan bruke som den vil. Korrigert for det og for premieavviket, er korrigert netto driftsresultat på under 1 prosent, ifølge Kommunal Rapports beregninger.

Fylkeskommunen forklarer at 28 millioner kroner av overskuddet er knyttet til sammenslåingen med Troms, og må settes på bundnet fond. Det blir også satt av 100 millioner til regionale utviklingsmidler på bundet fond. Samtidig blir det også brukt penger fra bundnet fond, slik at netto avsetning er på 67 millioner kroner - nesten hele driftsoverskuddet. Men overskuddet blir litt forverret av at fylkeskommunen må regnskapsføre større utgifter til pensjon enn hva den faktisk har betalt i pensjonspremie. 

Finnmark har nå et disposisjonsfond på 24 millioner kroner. Det tilsvarer 1,1 prosent av brutto driftsinntekter, noe som er svært lavt målt mot de andre fylkeskommunene. Disposisjonsfondet minket med 9 millioner kroner i fjor - om det fortsetter slik er bufferen i regnskapet nesten brukt opp når fylket slås sammen med Troms fra 1. januar 2020.

Langsiktig gjeld i Finnmark er nå på 92 prosent av brutto driftsinntekter. I fjor økte gjelda med 152 millioner kroner. Statistisk sentralbyrå publiserer 15. mars økonomitall for hele Kommune-Norge. Da kommer også mer presise tall for gjeld.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.