Finansbyråd, Robert Steen (Ap), kan glede seg over gode tall i Oslo kommune. Arkivfoto: Britt Glosvik

Oslo leverer imponerende driftsoverskudd

– I det store og det hele er jeg en stolt finansbyråd, konstaterer Robert Steen (Ap). 715 millioner lavere avdrag på gjeld er ifølge ham en av forklaringene på det store driftsoverskuddet.

Oslo kommune gikk med et betydelig driftsoverskudd i fjor, ifølge regnskapet som nå er oversendt til revisjonen. Driftsoverskuddet er på 5,2 prosent av brutto inntekter, ifølge tallene Kommunal Rapport har mottatt fra kommunen. Staten og KS anbefaler at en normalkommune bør ha en driftsmargin på 1,75 prosent for å ha en sunn økonomi. Oslo kommune ligger altså langt over det anbefalte nivået.

Netto driftsresultat utgjør 3,2 milliarder kroner. I 2017 var driftsresultatet på 2,5 milliarder kroner. Avsetninger til og bruk av bundne fond forbedret driftsmarginen i fjor med 0,5 prosent, målt mot brutto driftsinntekter. Dette er penger kommunen i framtiden ikke kan disponere fritt.