Fem nye fylkesmenn skal bort - blir 11 fra 2019

Politikk. Regjeringen har i dag vedtatt ny fylkesmannsstruktur, tilpasset en ny regionstruktur. Det blir 11 fylkesmannsembeter fra 2019.
Stortingsrepresentant Frank Jenssen ble nylig utnevnt til fylkesmann i det nye embetet i Trøndelag fra 2018. Foto: Kommunal- og moderinseringsdepartementet

– Når kommuner og fylker endrer grenser, må også staten tilpasse seg, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Fylkesmannsstrukturen ble utredet i 2016, og det har vært stor oppslutning om en regionmodell med 10-12 embeter, ifølge departementet.

Slik blir den nye strukturen

  • Fylkesmannen i Hordaland og Sogn og Fjordane slås sammen til ett embete med delt lokalisering.
  • Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Østfold og Buskerud slås sammen til ett embete med tre lokaliseringer.
  • Fylkesmannen i Oppland og Hedmark slås sammen til ett embete lokalisert ett sted.
  • Fylkesmannen i Telemark og Vestfold slås sammen til ett embete lokalisert ett sted.
  • Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder er allerede sammenslått fra 1. januar 2016.
  • Fylkesmannen i Sør- og Nord Trøndelag slåes sammen fra 1. januar 2018.

Fylkesmannsembetene i Møre og Romsdal, Rogaland, Nordland, Troms og Finnmark opprettholdes som i dag. For de tre nordligste embetene kan det bli aktuelt med strukturendringer når ny regionstruktur i Nord-Norge er besluttet, senest våren 2018.

Lokaliseringssted

– For å få en god regional balanse i offentlige arbeidsplasser, ønsker regjeringen å vurdere fylkesmannens lokalisering i sammenheng med lokalisering av fylkeskommunenes administrasjoner, sier Sanner.

Der det skal være delt lokalisering, tas det ikke nå stilling til hvor hovedsete for Fylkesmannen skal være. Regjeringen tar sikte på å avgjøre dette i løpet av våren, samtidig som det skal tilsettes fylkesmenn i de nye embetene. 

Det er kun lokaliseringen av embetet i Oslo-regionen som er klar nå. Det skal være kontorer i Oslo, Moss og Drammen for å sikre nærhet til kommuner og innbyggere. I tillegg er det avgjort at lokalisering i både Sogn og Fjordane og Hordaland opprettholdes, med om lag samme antall ansatte. 

– Vi endrer fylkesmannsembetenes grenser så de passer bedre sammen med de nye regionene og andre statlige regionale inndelinger, sier Sanner.

Han mener sammenslåing av de minste embetene betyr styrking av fagmiljøer, bedre samordning mot kommunene og mer effektiv drift. Mer sammenfallende grenser med andre statsetater som politi- og beredskapsetatene styrker muligheten for samordning i krisesituasjoner.

Kunngjøring av stillinger

De nye fylkesmannsstillingene vil bli utlyst eksternt snarest mulig, for å få en rask avklaring på hvem som skal lede de nye embetene fra 1. januar 2019.

– Det er viktig at vi får gode omstillingsprosesser, og at de ansatte blir ivaretatt på en best mulig måte, sier Sanner.

Ingen av de ansatte vil miste sitt tilsettingsforhold, men de må være forberedt på å måtte bytte arbeidsoppgaver og/eller arbeidssted.

Det skal inngås omstillingsavtaler med de berørte arbeidstakerorganisasjonene på sentralt nivå. 

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.