Venstre om for sentrum

Politikk. Stormannsgal? - Neida, hevder Venstre-leder Lars Sponheim. Han er likevel ikke snauere enn at han skriver om Franklin D. Roosevelts historiske «Look to Norway». I norsk politisk språkdrakt: «Se på Venstre».
Det nye valgspråket inneholder også en klar beskjed til sentrumskameratene: De og Høyre må se på Venstres mellomløsninger hvis et realistisk regjeringsalternativ skal stables på beina.
- Vedtakene fra dette landsmøtet plasserer oss pent mellom Sp og Høyre. Jeg tror Venstres standpunkter er spiselige for alle parter, sier en fornøyd partileder til Kommunal Rapport.
Sammen gjennomgikk vi sentrumspartienes og Høyres syn i en del kommunale stridsspørsmål.


Kommuneøkonomi
Venstre vil at kommunene skal settes i stand til å utføre oppgavene de er pålagt. Partiet vil øke skattøren slik at kommunene beholder en større del av skatteinntektene.
- Det vil alltid være en avveining mellom kommunal frihet og dønn like kommuner. Velferdsstaten ivaretas i dag av velferdskommunen. Venstre er mindre opptatt av å styre kommunene enn å gi borgerne større rettigheter slik at de gjennom valg kan kreve sin rett, sier Sponheim.
Kommunal Rapports kommentar: Støtte fra Høyre og KrF. Sp var pådriver for økt skattøre i fjorårets statsbudsjett, men ønsker egentlig høyere rammebevilgninger til alle kommuner, kombinert med økt skattøre.


Sykehus-eierskap
Fylkeskommunene skal fortsatt eie sykehusene, mener Venstre, men vil opprette regionale sykehusstyrer for å sikre friere flyt av pasienter innenfor helseregionene.
- Dette handler egentlig om fylkeskommunens eksistens. Venstre vil ha mer, ikke ha mindre, lokaldemokrati. Men fylkesstrukturen vi har i dag - som Venstre vil beholde - gjør det nødvendig med en større overbygning, mener Sponheim.
Kommunal Rapports kommentar: Her gjør Venstre seg til venns med Sp og KrF og uvenns med Høyre.


Privatisering
Den norske offentlige sektor må være stor, men ikke for stor, mener Venstre. Det offentlige må ikke påta seg oppgaver som best kunne vært løst av private, av frivillige organisasjoner eller av naturlige nettverk i hjem og nærmiljø.
- Privatisering skal ikke føre til kommersialisering, men fungere som korrektiv til det offentlige. Frivillige organisasjoner driver ofte svært kostnadseffektivt, hevder Sponheim, som likevel ikke sier nei til private.
Kommunal Rapports kommentar: Glede i Høyre og tildels i KrF. Sp er skeptisk til privatisering, men åpen for frivillige organisasjoner.


Egenandeler
- Vi må kunne ta egenandeler for enkelte typer kommunale tjenester, som vaktmestertjenester eller når hjemmehjelpen vasker huset. Men pleietrengende skal ikke betale for hjelp til å stå opp eller spise, forsikrer Venstre-lederen.
Kommunal Rapports kommentar: Bred enighet, men Sp vil skjerme tungt pleietrengende for egenandeler også på hjemmehjelp.


Sykelønn
Venstre vil gi syke arbeidstakere 70 prosent lønnskompensasjon de første tre sykedagene. Innsparingen på 2 milliarder kroner skal brukes til å heve utbetalingene til blant annet uføretrygdede.
- Vi vil ha en innstramming av egenmeldingsdagene. Korttidssykefraværet øker i gode tider, og vi mener overforbruket av egenmeldingsdager vil gå ned når folk får 30 prosent «egenandel», sier Sponheim.
Kommunal Rapports kommentar: Jubel i KrF og Høyre. Sp vil beholde dagens ordning med full lønnskompensasjon.


Lokaldemokrati
Venstre vil grunnlovsfeste lokaldemokratiet.
- Det kommunale selvstyret er truet, se bare hvordan flere partier vil fjerne et forvaltningsnivå. Dessuten går det en grense for øremerking av penger og annen statlig overstyring før kommunene blir statlige filialer, mener Venstre-lederen.
Kommunal Rapports kommentar: Jubel i Sp, KrF har ikke diskutert saken. Høyre sier nei grunnlovsfestning av lokaldemokratiet, men støtter begrenset statlig styring og økt kommunal handlefrihet.
De statlige, regionale etater er blitt for store, mener Venstre, og vil begrense fylkesmennenes makt.
Kommunal Rapports kommentar: KrF vil ha en evaluering av alle forvaltningsnivåer før partiet tar stilling.


Stemmerett for 16-åringer
I tillegg vil Venstre la kommunene bestemme tidspunktet for lokalvalget, innenfor en begrenset tidsramme. Fylkestings- og stortingsvalget bør slås sammen. 16-åringer skal få stemmerett ved lokale valg.
- Dette vil skape større interesse for lokaldemokratiet. Partilederne kan ikke «blande seg inn» slik som i dag, sier Sponheim.
- Men stemmerett for 16-åringer?- Øh… hva var argumentet for det, igjen? Hans, hjelp meg, ber Sponheim.
- Ungdommen stilles overfor så mange valg, og er allerede i dag representert i råd og utvalg. Vi mener derfor det er riktig at de får reell innflytelse, forklarer Hans Antonsen i landsmøtesekretariatet.
- Godt resonnement, nikker Sponheim.

Årets Venstre-landsmøte gikk fredelig for seg. I kristen tradisjon var knivene lagt igjen i «våpenrommet» ved inngangen til salen.

Venstre-leder Lars Sponheim ber velgere og potensielle samarbeidspartnere «Se på Venstre».

Skrevet av: Irene Halvorsen

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.