Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) har sendt forslag til nye læreplaner i skolen på høring. Arkivfoto: Terje Lien

Sanner: – Største endringen i skolen siden Kunnskapsløftet

Digitale ferdigheter, entreprenørskap og personlig økonomi er nytt i forslaget til læreplaner i skolen som Kunnskapsdepartementet sendte ut på høring mandag. 

– Dette blir den største endringen av skolens innhold siden Kunnskapsløftet i 2006, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

Digitale ferdigheter har fått en tydeligere plass i de nye læreplanene enn tidligere. Dømmekraft, kritisk tenkning og digital sikkerhet er blant eksempler på ferdigheter elevene skal læres opp i.

Nye læreplaner

* Bedre sammenheng mellom formålsparagraf, overordnet del og læreplaner for fag.

* Tre tverrfaglige temaer innføres i skolen: demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring. Disse temaene skal inngå i fagene der dette er naturlig.

* Kjerneelementer utgjør det mest sentrale innholdet i faget, og beskriver det elevene må lære for å mestre og anvende kunnskaper og ferdigheter i faget.

* Læring gjennom lek og utforsking blir vektlagt mer i læreplanene for de yngste barna i skolen.

* Flere fag blir mer praktiske og utforskende. Eksempelvis kunst og håndverk og naturfag.

* Digital dømmekraft, digital skaperkraft og programmering får mer plass i skolen, og inngår i læreplaner i flere fag allerede fra de første trinnene. Eksempelvis samfunnsfag og matematikk (algoritmisk tenkning og programmering).

* Det innføres kompetansemål på flere trinn. Det foreslås kompetansemål etter 2. trinn for både kroppsøving og samfunnsfag. Dette er fag som i dag har kompetansemål først etter 4. trinn.

* Kritisk tenkning og kildekritikk blir sterkere vektlagt i de nye læreplanene, for eksempel i samfunnsfag og engelsk.

* Det er laget nye vurderingstekster som skal støtte læreren i vurderingsarbeidet. De er utviklet for hvert trinn det er angitt kompetansemål for, slik at de er tilpasset elevenes alder og modenhetsnivå.

* Det skal utvikles en ny digital visning som skal gjøre det enklere for lærere å se sammenhenger i læreplanverket og å planlegge opplæringen både i og på tvers av fag.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Elever på 7. trinn skal for eksempel kunne bruke dømmekraft, beskytte eget digitalt utstyr, og handle i tråd med retten til privatliv, personvernregler og opphavsrett på nett.

Generelt skal fagene skal bli mer utforskende og praktiske, sier Sanner. Blant annet skal entreprenørskap tydeligere inn i skolen, og elevene skal få opplæring i personlig økonomi.

– Elever, lærere og skoleforskere mener dagens læreplaner inneholder for mye og at det fører til for mye overflatelæring. Samfunnet vårt er i stadig endring, og skolen må endre seg i takt med det samfunnet elevene skal ut i etter endt skolegang, sier Sanner.

For overfladisk læring

Regjeringen besluttet våren 2016 at alle skolefagene skulle gjennomgås for å sikre mer dybdelæring, etter at det regjeringsoppnevnte Ludvigsen-utvalget konkluderte med at norsk skole er preget av stofftrengsel og overfladisk læring.

De nye læreplanene skal fastsettes av Kunnskapsdepartementet til høsten, og vil bli tatt i bruk i skolen fra høsten 2020.

Høsten 2016 ble det opprettet faggrupper for hvert enkelt fag. De la våren 2018 fram forslag til kjerneelementer i fagene og forslag til emner som kunne prioriteres ned.

Forslagene har vært ute på omfattende høringsrunder og det har kommet i alt 14.000 forslag til hva de nye læreplanene bør inneholde.

Også eksamensordningen skal gjennomgås.

Sanner la i juni fram de endelige endringene i skolefagene. Deretter startet arbeidet med de nye læreplanene som nå er klare til å sendes på høring.

Kompetanse om seksuell trakassering

Lærerne skal få større mulighet til å gå i dybden på enkeltemner og temaer, ved at læreplanene blir mindre omfangsrike enn før, lover Sanner.

I mars i år sa også kunnskapsministeren at holdninger, verdier, grensesetting og kjønn skal tydeligere inn i skolen i forbindelse med fagfornyelsen. Lærernes kompetanse på seksuell trakassering skal også økes, og temaet skal inn som et eget spørsmål i de årlige elevundersøkelsene.

Bakgrunnen var en kronikk i Aftenposten skrevet av 14-åringene Ella Fyhn, Ellisiv Aure og Ea Baklund fra Oslo. I innlegget beskriver de omfattende seksuell trakassering av jenter i skolen.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.