Litt strammere for kommunene

Statsbudsjett. – Årets statsbudsjett vil oppleves strammere enn fjorårets ute i kommunene, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.
KS og Gunn Marit Helgesen vil blant annet prøve å forhindre ytteligere kutt i de regionale utviklingsmidlene til fylkeskommunene. Arkivfoto.

– Kommunestyrer og fylkesting vil merke strammere tider når de i desember skal vedta budsjetter som skal tilpasses inntektsnivået i forslaget til statsbudsjettet samtidig som de skal møte forventninger fra innbyggere og lokalt næringsliv, sier Helgesen i en pressemelding.

KS-direktør Helge Eide sier til Kommunal Rapport det blir vanskelig å beregne hvor mye kutt i eiendomsskatten vil utgjøre. Satsen for hytter og boliger reduseres fra sju til fem promille.

– Dette vil ramme hardest de kommunene med over fem promille i eiendomsskatt, som også har nye takster. Har man gamle takster, vil en ny taksering gi økte verdier på hytter og boliger, og da blir ikke reduksjonen i promillen så dramatisk.

Videre heter det i pressemeldingen at: Regjeringen beregner at statsbudsjettet gir kommuner og fylkeskommuner et samlet økt handlingsrom på 900 millioner kroner når de satsinger som er forventet dekket innenfor veksten i frie inntekter regnes med. I denne beregningen er det ikke tatt høyde for:

·       At et økt forventet rentenivå vil kunne øke rentekostnadene i sektoren med i underkant av 700 millioner kroner.

·       At bemanningsnormene i barnehagene er underfinansiert med i underkant av én milliard kroner og at deler av dette vil belaste sektoren i 2019.

·       At kuttet i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester øker utgiftene til kommunene med om lag 300 millioner kroner.

·       At de regionale utviklingsmidlene til fylkeskommunene kuttes videre i 2019.

 

Det skal forhandles om statsbudsjettet i Stortinget. Uavhengig av hvilke partier som danner flertall, har KS følgende forventninger til en budsjettavtale, sier Gunn Marit Helgesen:

·       At Stortinget fullfinansierer det allerede vedtatte kravet om bemanningsnorm i barnehagene for både kommunale og private barnehager.

·       At kommunenes tilbud til brukere med behov for omfattende pleie- og omsorgstjenester kan bli videreført uten budsjettkutt.

·       At farten i digitaliseringsarbeidet i kommunesektoren blir opprettholdt gjennom å styrke bevilgningene til utviklingstiltak innen e-helse.

·       At arbeidet for god regional næringsutvikling ikke svekkes ytterligere ved å kutte i fylkeskommunale regionale utviklingsmidler.

·       At samfunnsberedskapen styrkes gjennom økt satsing på forebyggende flom- og skredsikring i lokalsamfunnene, og utbygging av bredbånd også i områder hvor det ikke er grunnlag for ren kommersiell utbygging.

– Vi ser heller ikke behov for at eiendomsskatten skal endres. Helge Eide.

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.