Spesialundervisningen i grunnskolen koster rundt 10 milliarder kroner årlig, og utgjør 18 prosent av lærertimene. Nå vil et utvalg fjerne retten til spesialundervisning.

Uenige om rettighet for svake elever

KS går imot forslaget fra Nordahl-utvalget om å fjerne retten til spesialundervisning. De fleste av kommunene som hittil har gitt høringssvar, er for.

Ekspertgruppa med professor Thomas Nordahl i spissen la fram i april sin rapport «Inkluderende fellesskap for barn og unge». Utvalget har sett på spesialundervisning og spesialpedagogikk i barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

OPPLÆRINGSLOVEN

To paragrafer gir barn og undommer følgende rett:

§ 5-1.Rett til spesialundervisning

Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.

§ 19 a. Rett til spesialpedagogisk hjelp

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage.

Skolemyndighetene har hittil ikke gitt noen klare råd om hvordan innretningen på spesialundervisningen bør være.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.