Omvalg i Moss skal diskuteres i et møte mellom Kommunaldepartementet, fylkesvalgstyret i Østfold og valgstyret i Moss kommune tidlig i neste uke.

Omvalg i Moss skal diskuteres i et møte mellom Kommunaldepartementet, fylkesvalgstyret i Østfold og valgstyret i Moss kommune tidlig i neste uke.

Foto: Britt Glosvik

Moss må holde omvalg i fylkestingsvalget

Det må holdes omvalg i fylkestinget i Moss kommune, ifølge Kommunaldepartementet. Grunnen er at det manglet stemmesedler for Industri- og næringspartiet.

Departementet, som har behandlet en klage i saken, er dermed enig med fylkesvalgstyret i Østfold i at dette var et brudd på valgloven.

– Det er ønskelig at omvalget gjennomføres så raskt som mulig, og departementet vil i samråd med kommunen og fylkeskommunen avklare rammer og tidspunkt for omvalget så snart som mulig, sier avdelingsdirektør Siri Dolven i Kommunal- og distriktsdepartementet.

Departementet har invitert fylkesvalgstyret i Østfold og valgstyret i Moss kommune til et møte tidlig neste uke.

Det er sjelden det avholdes omvalg i Norge. Utgangspunktet er at valglovens regler følges ved et omvalg, men departementet har hjemmel til å fastsette kortere frister eller iverksette andre tiltak som ikke nødvendigvis er i tråd med den alminnelige prosedyren for gjennomføring av valg.

I gang med forberedelser

Leder av fylkesvalgstyret i Østfold, Rune Fredriksen (Ap), takker departementet for rask saksbehandling.

–  Det har mye å si for planlegging av et omvalg å kunne motta deres konklusjon allerede nå. Deres beslutning om å ta klagen til følge understreker at demokratiet hviler på tillit til et korrekt valgresultat, sier han.

INP manglet kun sju stemmer for å sikre seg et mandat nummer to i fylkestinget i Østfold. Stemmesedler for partiet manglet i et valglokale i Moss i sju timer på valgdagen.

Ettersom valgresultatet ikke er godkjent, blir heller ikke nytt fylkesting i Østfold konstituert som planlagt 18. oktober.

Ifølge fylkeskommunen er de i dialog med departementet om utvidet frist for konstituering av nytt fylkesting i Østfold. Viken fylkesting sitter fram til nytt fylkesting er konstituert.

– Beklagelig og trist

Det er Moss kommune som har ansvaret for den praktiske tilretteleggingen og gjennomføringen av valg og også et omvalg. Fylkeskommunens ansvar er å føre kontroll med kommunene og kontrolltelle alle stemmer til fylkestingsvalget. 

Valgdirektoratet har ansvaret for at det valgadministrative systemet er på plass til valget skal gjennomføres, slik de er ved gjennomføring av alle valg i Norge.

Leder av valgstyret i Moss, avtroppende ordfører Hanne Tollerud (Ap), synes det er både beklagelig og trist at det må gjennomføres omvalg.

– Mye tyder på at dette skyldes menneskelig svikt. Det forelå både rutiner og instruksjoner, men disse har ikke blitt fulgt. Vi skal nå ha en god gjennomgang av saken, sier Tollerud til Kommunal Rapport.

På spørsmål om hvem som tar kostnadene for omvalget, svarer Tollerud:

– Vi skal ha et møte med departementet og fylkesvalgstyret i Østfold i neste uke, der vil vi få mer informasjon rundt det rent praktiske i dette. Men det er grunn til å anta at Moss må bekoste dette selv, sier Tollerud.

Dato for omvalg er ennå ikke satt.

Frustrerte velgere

Moss har også måttet tåle kritikk for blant annet å ha kuttet i antall valglokaler under årets kommunevalg. I år bestemte kommunestyret at det skulle være det åtte valglokaler, mot 13 i 2019. 

Dette førte til lange køer og frustrerte velgere som til slutt ga opp.

– Vi skal nå gjennomføre en skikkelig evaluering. Det trenges forbedringer til neste gang, det er det ingen tvil om, sier Tollerud.