Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Engasjement gjør ikke en folkevalgt inhabil

Hvor aktive kan folkevalgte være i å fremme standpunkter før de gjør seg selv inhabil i disse sakene?

SPØRSMÅL: En kommunestyrepolitiker er engasjert i utvikling av byens sentrumsområde og har blitt kontaktperson i et nettverk for gårdeiere. Nettverket skal fremme gårdeiernes interesser på et generelt grunnlag og være en form for organisasjon med medlemskontingent. Blir kommunestyrepolitikeren nå inhabil når han skal behandle saker som gjelder sentrumsutvikling og gårdeiernes interesser?

SVAR: Som alminnelig regel kan en politiker engasjere seg i og gi uttrykk for meninger om saker som han senere kan få til behandling som folkevalgt. Det ligger i vervet at de folkevalgte skal kunne ta del den offentlige diskusjon om saker de synes er viktige, flagge standpunkter og også bistå organisasjoner og aksjonsgrupper som kjemper for bestemte saker så lenge dette skjer i full åpenhet. Den folkevalgte blir bare inhabil hvis han enten er leder, har ledende stilling eller sitter i styret for en forening eller et selskap som er part i saken (forvaltningsloven § 6 førsteavsnitt, bokstav e), eller det foreligger andre «særegne forhold … som er egnet til å svekke tilliten til hans «upartiskhet i saken» (§ 6 andre avsnitt). Det er det siste som er den aktuelle problemstillingen her.