Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Avtale om å hemmeligholde sluttavtale er ikke bindende

Kan man få innsyn i avtalen som kommunedirektøren gjør med kommunen i forbindelse med fratreden?

SPØRSMÅL: Er sluttavtaler mellom kommuner og rådmenn som går av, omfattet av offentlighetsloven?

SVAR: Offentleglova fastslår i § 3 som alminnelig regel at alle har rett til innsyn i saksdokumenter i et offentlig organ «dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov». I lovens § 4 andre avsnitt er saksdokument definert som «dokument som er komne inn til eller lagde fram for eit organ, eller som organet sjølv har oppretta, og som gjeld ansvarsområdet eller verksemda til organet».