Området mellom Larkollveien og Botnertjernet er en del av Vardåsen naturreservat. Dette bildet fra november 2020 viser hvordan området så ut etter hogsten.

Området mellom Larkollveien og Botnertjernet er en del av Vardåsen naturreservat. Dette bildet fra november 2020 viser hvordan området så ut etter hogsten.

Foto: privat

Moss dømt for flatehogst i naturreservat

Kommunen nektet å godta bot på 500.000 kroner. Nå er den dømt for brudd på naturmangfoldsloven.

Siden 1993 har området Vardåsen vært fredet som naturreservat. I vernebestemmelsene står det at all vegetasjon, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse.

I januar 2020 ble det likevel hogd 537 trær i reservatet, under oppsyn av kommunens skogbruksansvarlige. Arealet som ble hogd, utgjorde ca. 4,6 dekar.