- Hurtigbåtene er den mest miljøfiendtlige transportformen vi har. De har store klimautslipp, men også et stort potensial for å redusere dem, sier statssekretær Sveinung Rotevatn (V) i Klima- og miljødepartementet. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Kystfylker kniver om støtte til klimavennlige hurtigbåter

Kystfylkene har søkt om til sammen 73 millioner kroner i støtte til klimavennlige hurtigbåter. Det er tre ganger så mye som det finnes i potten. 

For første gang er det utlyst egne tilskuddsmidler til prosjekter som kan få ned de høye klimautslippene fra hurtigbåtene. Stortinget bevilget i sommer 25 millioner kroner til formålet gjennom en ny, midlertidig tilskuddsordning, lagt under Miljødirektoratets Klimasats-ordning (se faktaboks). 

Klimasats

Støtteordning for klimatiltak i kommunesektoren.

Skal bidra til reduserte klimagassutslipp og omstilling til lavutslippssamfunnet.

Miljødirektoratet har tidligere i år fordelt 200 millioner kroner gjennom Klimasats.

I tillegg skal det i høst fordele 24 millioner kroner til hurtigbåt-prosjekter.

For 2020 foreslår regjeringen 80 millioner kroner til hurtigbåt-prosjekter og 182 millioner kroner til andre klimatiltak gjennom Klimasats.

Siden 2016 har kommuner og fylkeskommuner søkt om til sammen 1,6 milliarder kroner i støtte fra Klimasats til 1.580 ulike prosjekter.

De har fått innvilget støtte for 628 millioner kroner fordelt på 951 ulike prosjekter.