Holviks erstatningskrav ble gjort kjent for kommunestyrets medlemmer mer enn 3 måneder før kommunestyret behandlet saken, skriver advokat Geir S. Winters i dette innlegget. Foto: Tone Holmquist

Ikke tilstrekkelige bevis for gjengjeldelse mot Holvik

Debatt. Ragnar Holviks erstatningssak mot Grimstad kommune har fått en forsvarlig behandling. Hensynet til kontradiksjon er ivaretatt.
19.12 2017 13:50

Jeg bistår Grimstad kommune som advokat i den saken jeg nå omtaler. Kommunal Rapport har den 8.12.17 en artikkel med overskriften «Slakter innstillingen i varslingssak». Overskriften avspeiler advokat Birthe Eriksen voldsomme ordbruk på vegne av varsleren, Ragnar Holvik. Hennes 16 siders brev av 7.12.17 til Grimstad kommune (det tolvte i rekken fra erstatningskravet ble fremmet) er lenket til nevnte artikkel. Den siterte overskriften bommer. Innstillingen som «slaktes» gjaldt ingen varslingssak, men en sak hvor Holvik krever erstatning.

Les også: Holvik har ikke fått ivaretatt sitt rettsvern

Så lenge advokat Eriksen ikke får det som hun vil, er hennes vei til harde beskyldninger kort. Media ble involvert allerede da erstatningskravet ble fremmet. Holviks krav bygger på beskyldninger mot flere ansatte/folkevalgte, som Holvik mener har utsatt han som varsler for «gjengjeldelse». De som Holvik har beskyldt for utstøtelse, mobbing, brudd på en plikt til konfidensialitet osv. er av setterådmannen gitt anledning til å gi sin forklaring. Dette også av hensyn til sakens rette opplysning.

Erstatningssaken og varslingssaken er to separate saker, noe advokat Eriksen ikke alltid er tydelig på.  I varslingssaken brakte Holvik prisverdig videre informasjon om brudd på innkjøpsreglene på virksomhetsområdet helse og omsorg. I BDO-rapporten er lovbrudd konstatert på dette innkjøpsområdet, og rapporten kritiserer de som her har hatt lederansvar. BDO-rapporten kritiserte ikke alle lederne i Grimstad kommune, noe som Holvik kan oppfattes som han gjør gjennom sitt brev av 12.2.17 til kommunestyret. Dette brevet ble gjengitt i Agderposten. Der ga Holvik uttrykk for:

«…. Ledere som handler galt, skjuler dette og forventer at ansatte skal gjøre det samme, gjør ikke bare skade på Grimstad kommune, men setter ansatte i uholdbare etiske dilemma og utfordrer deres integritet på en uholdbar måte. Dette er et problem i Grimstad kommune. Ikke bare i denne saken.»

De siterte insinuasjoner mot ledere i Grimstad kommune medførte at andre ansatte på Facebook og i lokalavisen sa seg uenig med Holvik beskrivelse av situasjonen i Grimstad kommune. I et facebookinnlegg fra en ansatt ble følgende uttalt: «Jeg har en trivelig arbeidsplass med godt arbeidsmiljø/Jeg opplever det om greit å ta opp ting med lederen min/Jeg er ikke redd for å si fra om kritikkverdige forhold/Jeg har kollegaer med høy etisk bevissthet». Dette innlegget på Facebook fikk flere «likes» fra andre ansatte i kommunen. Disse betegner Holvik/advokat Eriksen som en mobb.

En ytring fra hovedverneombudet til lokalavisen har setterådmannen ansett som upassende, fordi et hovedverneombud skal ivareta alle ansatte. Ytringene fra hovedverneombudet ligger innenfor den grunnlovsbeskyttede ytringsfriheten. Det er derfor ikke grunnlag for å kritisere rådmannen for å respektere hovedverneombudets ytringsfrihet. 

Arbeidsmiljølovens regler om erstatning for en varsler som utsettes for gjengjeldelse er omtalt i setterådmannens saksfremlegg. Saksfremlegget med vedlegg til kommunestyrets møte 11.12.17 er tilgjengelig på Grimstad kommunes hjemmesider. Der er advokat Eriksens første 11 brev (samlet 66 sider) og to notater med vedlegg fra Holvik på i alt ca. 135 sider vedlagt saksfremlegget. Hensynet til kontradiksjon er således ivaretatt. Til sammenligning var totalt 10 sider med brev fra undertegnede, 16 sider med forklaringer fra andre involverte, samt 19 sider med forklaringer fra rådmannen vedlagt saksfremstillingen.

Holvik har ikke vært i arbeid etter 1.3.17. Erstatningskravet ble fremmet 22.6.17.  Det må da antas at sakens faktum/bevis i hovedsak var kjent. Advokat Eriksen sendte 21.8.17 et brev til kommunestyret, med hennes tre forutgående brev vedlagt (i alt 27 sider), som kommunestyrets medlemmer fikk dagen etter. Holviks erstatningskrav ble således gjort kjent for kommunestyrets medlemmer mer enn 3 måneder før kommunestyret behandlet saken. Til kommunestyrets møte 30.10.17, da saken ble utsatt en drøy måned, ble flere av advokat Eriksens brev og Holviks første notat fremlagt. Kommunestyret har således hatt langt bedre tid til å sette seg inn i saken enn det advokat Eriksen 7.12. gir uttrykk for.  Kommunestyret fant heller ikke grunn for å utsette saken på nytt.

Retten til kontradiksjon etter forvaltningsloven er etter mitt syn gitt Holvik fullt ut. Advokat Eriksen synes å påberope en rett til særbehandling, dvs. til å få kommentere setterådmannens bevisvurderinger før saksfremlegget blir sendt til kommunestyret. Noe slikt ville ha vært uvanlig, samt forsinket fremdriften unødig. Forvaltningsloven gir ingen slik rett. Holvik har i saksfremlegget og vedleggene fullt ut fått frem sin oppfatning mht. faktum og juss.

Holviks påstander har setterådmannen ikke tatt til følge. Setterådmannen har vurdert bevisene annerledes enn advokat Eriksen. Det er ikke noe ekstraordinært i dette. Setterådmann Bamrud stod for øvrig på listen over setterådmenn Holvik kunne godta. Holvik fikk ikke medhold i sitt erstatningskrav, men det betyr ikke at Holvik ikke har fått en rettferdig behandling.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.