Konsekvensen av manglende forutsigbarhet i revidert nasjonalbudsjett vil trolig bli at mange kommuner velger å kutte i sine reviderte budsjetter i løpet av juni, mener Kommunal Rapport.

Foto: Terje Lien
Leder

Stortinget burde gitt koronagaranti til kommunene

Stortinget burde garantert i revidert nasjonalbudsjett for at kommunenes merutgifter og inntektstap som følge av koronakrisen blir kompensert fullt ut.

Stortingsflertallet lover i revidert nasjonalbudsjett å «kompensere kommunene og fylkeskommunene for virkninger av skattesvikt, inntektsbortfall og merutgifter i forbindelse med virusutbruddet».

Situasjonen skaper usikkerhet i kommunene.

Opposisjonen på Stortinget foreslår å forsterke dette til «full kompensasjon». Det burde blitt resultatet.

Situasjonen skaper usikkerhet i kommunene om hvor mye de vil få kompensert. Det forsterker usikkerheten at gapet er så stort mellom regjeringens og KS’ anslag på kommunenes koronatap.

KS har beregnet at kommunesektoren vil få merutgifter og inntektstap som følge av koronakrisen på mellom 3,5 og 6 milliarder kroner i andre halvår i år. Stortingsflertallet vil ikke forskuttere noe av dette framtidige tapet i revidert budsjett.

Med så stor usikkerhet om kommuneøkonomien, burde stortingsflertallet bidratt til å skape forutsigbarhet – med et klart løfte om full kompensasjon og konkrete bevilgninger.

Koronakrisen kommer på toppen av at mange kommuner har svært stram økonomi. Kostra-tallene viste denne uka at netto driftsresultat i kommunene utenom Oslo i fjor var 1,5 prosent – altså under det anbefalte nivået på 1,75 prosent.

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) har bedt kommunene om ikke å kutte i drift eller investeringer. Han lover å «stille opp for kommunene».

På den annen side er kommunene forpliktet av kommuneloven til å endre budsjettet hvis det ser ut til å bli «vesentlige avvik» for å «oppfylle lovens krav til realisme og balanse».

Konsekvensen av manglende forutsigbarhet i revidert nasjonalbudsjett vil trolig bli at mange kommuner velger å kutte i sine reviderte budsjetter i løpet av juni. Det kan svekke tjenestetilbudet og investeringer i bygg og anlegg. Rikspolitikernes neste mulighet til å gi Kommune-Norge større økonomisk forutsigbarhet er i statsbudsjettet i oktober. Stortingsflertallet ber regjeringen «om mulig» gi en «løypemelding» om koronakompensasjon her.

Regjeringen bør gjøre mer. I forbindelse med statsbudsjettet bør det gjøres en ny revidering av kommuneøkonomien, og gis kompensasjon.

Særlig ett stort usikkerhetsmoment vil være avklart da: Lønnsveksten i 2020. Frontfaget i industrien skal forhandle i august, og vil legge rammen for kommunene. Hvis regjeringens anslag på 1,5 prosent lønnsvekst ikke slår til, må kommunene kompenseres for eventuelle merutgifter.