Statskog mener forslaget til ny fjellov vil bygge opp under en flytting av verdier, oppgaver og rettigheter fra felles eie gjennom Statskog til enkelte lokale gårdsbruk og nye fjellstyrer i noen utvalgte deler av landet. Dette bildet er fra Hesjedal statsallmenning i Holtålen kommune. Foto: Geir Wagnild / Statskog SFFoto: Geir Wagnild / Statskog SF

Slakter forslag til ny fjellov

Målet med en ny fjellov skulle være forenkling, men Statskog mener forslaget som nå foreligger, i svært liten grad representerer forenkling, modernisering eller avbyråkratisering.

Statskog SF

Statskog SF overtok ansvaret for forvaltningen
av statens skog- og utmarksarealer etter Direktoratet for statens skoger fra 1. januar 1993. Selskapet er organisert som statsforetak.

Staten er 100 prosent eier av Statskog SF. Eierskapet utøves
av Landbruks- og matdepartementet.

Statskog skal forvalte, drive og utvikle statlige skog- og fjelleiendommer effektivt med sikte på å oppnå̊ et tilfredsstillende økonomisk resultat. Det skal drives et aktivt naturvern og tas hensyn til friluftsinteresser.

26 millioner dekar av Statskogs eiendom er statsallmenning.

Statsallmenningene dekker de fleste store høyfjellsområdene i Sør- og Midt-Norge, samt noen mindre lavereliggende arealer. Spesielt for statsallmenningene er allmenningsretten. Allmenningsretten er en gammel rett hvor landbrukseiendommer har rett til beiting, seterdrift og uttak av trevirke fra statsallmenningen. Rettighetenes omfang varier fra statsallmenning til statsallmenning.

Statsallmenningene forvaltes av Statskog, fjellstyrene og allmenningsstyrene etter fjellovens og statsallmenningsloven bestemmelser.

Kilde: Statskog SF

Fjelloven gjelder i statsallmenninger sør for Nordland, og det er Statskog SF som er grunneier i statsallmenningene. Men grunneiers råderett over mange av disse områdene er noe begrenset som følge av den såkalte allmenningsretten. Allmenningsretten gir lokale bønder rett til å utnytte ulike ressurser i statsallmenningene, som beite og hogst, basert på en flere hundre år gammel tradisjon. En ny fjellov skulle rydde opp og forenkle lovverket knyttet til disse rettighetene, og høringsrunden for forslaget til ny lov er nettopp avsluttet.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.