NITO mener vi må ta i bruk sirkulære løsninger når vi skal skifte ut gamle rør, få på plass nye tiltak mot overvann og oppgradere vannverk som fortsatte kan gi oss rent vann.Her er det gamle rør i Horten kommune som skiftes.

NITO mener vi må ta i bruk sirkulære løsninger når vi skal skifte ut gamle rør, få på plass nye tiltak mot overvann og oppgradere vannverk som fortsatte kan gi oss rent vann.

Her er det gamle rør i Horten kommune som skiftes.

Arkivfoto: Lisa Rypeng
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Vi tar ikke vare på Norges viktigste ressurs

Økt urbanisering, befolkningsvekst og klimaendringer vil kreve oppgradering av gamle rør og nye tiltak mot overvann

I Norge er vi så heldige at vi har overflod av verdens viktigste ressurs som mange steder er mangelvare, nemlig rent vann. Den nye nasjonale handlingsplanen for bærekraft beskriver utfordringene innen vann- og avløpssektoren, men ikke hvordan de skal løses.

Økt urbanisering, befolkningsvekst og klimaendringer vil kreve oppgradering av gamle rør og nye tiltak mot overvann. Mens vi venter på dette lekker i gjennomsnitt 30 prosent av det rensede drikkevannet ut av rørene, mange steder opptil 60 prosent. Lekke rør utgjør også en fare for at drikkevann kan bli forurenset.

Vi må ta bedre vare på vannet vårt.

Dette perspektivet må vi også ta med oss for den usynlige og livsnødvendige infrastrukturen vi har under bakken, og det oppgraderingsarbeidet som er i vente der.

For det første: At så mye rent drikkevann går tapt under transport fra kilden til vannkranen, er et uforståelig sløseri, spesielt når vi ser det i lys av at 2,2 milliarder mennesker i verden mangler tilgang til trygt drikkevann. Også enkelte steder i Norge må man spare på vannet i perioder.

Vi må ta bedre vare på vannet vårt og ikke la det renne til spille – bokstavelig talt.

Også avløpsrør lekker, slik at forurenset avløpsslam forsvinner ned i grunnen. Mye av slammet inneholder verdifulle ressurser som kan trekkes ut og gjenvinnes. Å redusere giftstoffer i dette vannet krever dyre renseløsninger som også kan ødelegge ressursene i slammet. I tillegg trengs det bedre rør og strengere krav til hva kommuner og næringer kan slippe ut i avløpsnettet.

For det andre: Organisasjonen Norsk vann anslår at oppgradering av ledningsnett for vann og avløp vil kunne koste så mye som 332 milliarder. NITO mener vi må ta i bruk sirkulære løsninger når vi skal skifte ut gamle rør, få på plass nye tiltak mot overvann og oppgradere vannverk som fortsatte kan gi oss rent vann. Vi må ta i bruk ny teknologi og moderne løsninger for å redusere kostnader, og allerede i prosjekteringsfasen planlegge for vedlikehold og utskiftning av rør flere tiår framover i tid.

Vi må sørge for at nye rør legges på en slik måte at de er enkle å vedlikeholde og bytte ut. Det finnes løsninger, og man kan i dag på en enkel måte, trekke ut gamle rør og legge inn nye, uten for mye gravearbeid. Det sparer natur og lokalmiljøer for store inngrep.

Kommuner over hele landet har et stort etterslep på vedlikehold av vannrør som i noen tilfeller har ligget siden 1800-tallet. Derfor trenger vi bedre veiledere til sirkulære metoder innen vann- og avløpsanlegg til kommunene.

Det krever også at kommunene stiller konkrete krav til sirkulære løsninger gjennom anskaffelser og innkjøp.

Disse utfordringene forsterkes av klimaendringer, noe kommunene må planlegge for både når det gjelder beredskap, arealplanlegging og i vann- og avløpssektoren.

Ekstremnedbør er et nytt fenomen i Norge. Selv om overvannet fra disse kraftige regnskyllene fører til utfordringer, kan det også brukes til sirkulære løsninger, hvis eiendomsutviklere får sterkere insentiver til å håndtere dette vannet. Overvann er ikke bare et problem som må ledes vekk for å unngå oversvømmelser – det kan også brukes til å vanne grønne tak, vaske gater eller spyle ned i toaletter og spare drikkevannsressurser, for i dag gjør vi disse tingene med ferdigrenset drikkevann.

NITO savner konkrete tiltak som både er framtidsrettet og løser de problemer vi vet kommer. Start med å identifisere ny teknologi som kan erstatte gamle rør og løse flere problemer av gangen. Tenker vi smartere og tar i bruk ny teknologi, vil vi kunne redusere kostnadene til vedlikeholdsetterslepet betydelig.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.