Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Velfungerende råd viktig for personer med nedsatt funksjonsevne

Norge har forpliktet seg til å følge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. De skal være likestilte og få delta fullt ut på alle livets områder. Det er ikke tilfelle i dag.

Det er nødvendig å få inn flere unge i rådene for personer med funksjons-nedsettelser.

Fra i høst forankres råd for personer med funksjonsnedsettelse i kommuneloven sammen med ungdomsråd og eldreråd. I den forbindelse har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) utarbeidet en egen forskrift om medvirkningsordninger.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har utarbeidet en ny veileder til forskriften i samarbeid med KMD, Kulturdepartementet og Barne- og familiedepartementet.

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse er rådgivende organ for kommune og fylkeskommune. Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse.

En kartlegging foretatt av Bufdir i 2016, viste at bare 1 prosent av rådsmedlemmene var under 25 år. Det er nødvendig å få inn flere unge i rådene. Det er viktig at rådene er mest mulig representativ for befolkningen som helhet. Flere unge i rådene vil kunne ha betydning for hvilke saker rådet prioriterer å arbeide med.

Bufdir erfarer at rådene arbeider mest med universell utforming og saksområder som er svært vesentlige innen dette temafeltet, som bygninger. Det er viktig at rådene i sterkere grad også prioriterer andre saksområder, som utfordringer med inkludering i skole og utdanning.

Hvis det oppnevnes flere unge rådsmedlemmer i løpet av høsten, er det grunn til å tro at rådene vil engasjere seg sterkere i spørsmål som gjelder like muligheter for alle i skolen.

Det er også viktig at rådene skaffer seg kunnskap om situasjonen for innbyggere med funksjonsnedsettelse. Hvor stor andel har BPA (brukerstyrt personlig assistanse) eller støttekontakt? Hvordan er situasjonen for elever med funksjonsnedsettelse? Inkluderes elevene fullt ut i ordinære skoler og klasser?

Her vil Bufdirs kommunemonitor for nedsatt funksjonsevne kunne være til hjelp. Monitoren er en samling indikatorer som gir kommuner oversikt over ressurser, kvalitet og dekningsgrad knyttet til tjenester som kan være sentrale for personer med funksjonsnedsettelse. Monitoren gir også mulighet til å sammenligne med andre kommuner, og se utvikling over tid.

Til slutt er det er viktig at kommuner og fylkeskommuner bidrar til at vi får velfungerende råd den kommende fireårsperioden. Dette er et gjennomgående tema i veilederen. Velfungerende råd vil være nyttig både for kommunen og for innbyggere med funksjonsnedsettelse. Rådsmedlemmene bør få opplæring som gjør at rådet kan løse sine oppgaver på en god måte.

Medvirkning gjennom råd er viktig fordi personer med funksjonsnedsettelser som regel er underrepresentert i de alminnelige folkevalgte organene. Kommuner og fylkeskommuner skal sørge for at FN-konvensjonen etterleves. Rådene har en viktig oppgave i dette arbeidet.

Regjeringens visjon er et likestilt samfunn der alle kan delta, bidra og leve frie og selvstendige liv. Bufdir ønsker at veilederen skal være til nytte i rådenes arbeid med saker som er viktige for personer med funksjonsnedsettelser og styrke rådenes arbeid med likestilling i kommuner og fylkeskommuner.

Rådene erstatter likevel ikke viktigheten av å jobbe for en høyere deltakelse av personer med funksjonsnedsettelse i tradisjonelle politiske organer. Men det kan være et godt skritt i riktig retning.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.