Samlet investeringsbehovet innen vann og avløp er nå beregnet til ca. 320 milliarder kroner for perioden 2021 til 2040.

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Store investeringer i vann og avløp må til

Innbyggerne i landets kommuner har over lang tid betalt for lite for vann- og avløpstjenester. Kommende generasjoner nå må belage seg på å betale vesentlig mer.

Nye tall som Norsk Vann har fått utarbeidet, viser at behovet for å investere i vann- og avløpsinfrastruktur i kommunene fortsetter å vokse. 320 milliarder kroner må til de neste 20 årene for å sikre rent vann i springen og forsvarlig rensing av avløpsvann. Det får store konsekvenser for gebyrene.

Manglende investeringer kan i verste fall gå ut over liv og helse, og forringing av natur og miljø.

Et forsiktig anslag fra Norsk Vann peker på en tredobling av gebyrene for gjennomsnittsabonnenten.

Kommuner som ikke kan levere nok og godt drikkevann, eller ikke møter myndighetenes krav til rensing av avløpsvann, vil etterhvert få problemer med å utvikle sine lokalsamfunn. Vi ser eksempler på at nye boligprosjekter og næringsetablering må legges på is inntil kommunene oppfyller kravene i utslippstillatelsene.

De største kostnadene er forbundet med ledningsnettet som frakter drikkevann ut til innbyggerne og avløpsvann tilbake til renseanleggene.

Ledningsnettet må både bygges ut og fornyes for å møte endrede kapasitetsbehov som følge av befolkningsvekst og endret bosettingsmønster, og fordi deler av ledningsnettet er gammelt og fungerer dårlig.

I tillegg er det behov for å bygge ut kapasitet på vannbehandlingsanlegg og oppgradere gamle vannverk, blant annet for å møte krav til forsyningssikkerhet og håndtere konsekvenser av klimaendringer.

Renseanlegg for avløpsvann må også bygges ut og oppgraderes for å møte myndighetenes rensekrav, og for å håndtere utfordringer knyttet til villere og våtere klima.

Samlet sett beregner Norsk Vann og Norconsult investeringsbehovet til ca. 320 milliarder kroner for perioden 2021 til 2040. Over 70 prosent av investeringene vil være kjøp av tjenester og utstyr fra privat næringsliv – fra rådgivnings- og planleggingstjenester til anskaffelser av rørmateriell, bygg- og entreprenørtjenester osv.

Investeringene de neste 20 årene vil i så måte stimulere arbeidslivet over hele landet, forutsatt at kommunene settes i stand til å gjennomføre dem.

Kommunene er lovpålagt å yte vann- og avløpstjenester etter selvkostprinsippet. Det betyr at de som bruker tjenestene, skal betale det disse tjenestene koster. Kommunene kan ikke tjene penger eller gå i overskudd på vann- og avløpstjenestene. I tillegg skal dagens brukere verken subsidiere eller bli subsidiert av fremtidige innbyggere.

Kort fortalt har innbyggerne i landets kommuner over lang tid betalt for lite for vann- og avløpstjenester. Kommende generasjoner nå må belage seg på å betale vesentlig mer.

Et forsiktig anslag fra Norsk Vann peker på en tredobling av gebyrene for gjennomsnittsabonnenten i norske kommuner. Det innebærer en økning fra dagens om lag 10.000 kroner i gjennomsnittlige kommunale vann- og avløpsgebyrer til i overkant av 30.000 kroner.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.