Helsefagarbeidere må løse flere sykepleieroppgaver, og sykepleiere må løse flere legeoppgaver for at helsetjenestene skal bli mer bærekraftige, mener Norsk Kommunedirektørforum.

Helsefagarbeidere må løse flere sykepleieroppgaver, og sykepleiere må løse flere legeoppgaver for at helsetjenestene skal bli mer bærekraftige, mener Norsk Kommunedirektørforum.

Foto: Heiko Junge / NTB
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Store grep må til for å løse en kommende bemanningskrise

Økt grad av heltidsarbeid er en forutsetning for bærekraft i helsetjenestene framover. Tariffavtaler og lovverk må bygge opp under dette.

Norsk Kommunedirektørforum mener at Helsepersonellkommisjonen treffer godt med sin situasjonsforståelse og beskrivelsen av utfordringsbildet på kort og på lang sikt. Mange kommuner opplever dessverre at krisen allerede er der, fordi det mangler personell med høyskole- og universitetsutdannelse som vernepleiere, sykepleiere og leger.

De kommunale omsorgstjenestene må få en høyere andel av personellet fremover.

En rekke kommuner har satt inn omfattende tiltak og bruker betydelige ressurser for å rekruttere nødvendig kompetanse. Denne utfordringen vil bare bli større i årene som kommer, og forutsetter omstilling, prioritering og nye løsninger. Det vil rett og slett ikke være mulig å finansiere eller bemanne seg ut av dette.

Omstillingen fordrer et lederskap som bidrar til å sikre forsvarlige tjenester gjennom organisering, samhandling og hensiktsmessig bruk av personell og kompetanse.

Utviklingen i kommunesektoren har vært preget av en vridning fra institusjonsbasert omsorg til hjemmetjenester. Det ingen tvil om at samhandlingsreformen har påført kommunene store og komplekse oppgaver innenfor helseområdet.

Norsk Kommunedirektørforum mener det er lite realistisk, og heller ikke ønskelig, å reversere denne reformen. Samtidig er det avgjørende for bærekraften i tjenestene at kommisjonens anbefaling om at de kommunale omsorgstjenestene må få en høyere andel av personellet fremover, følges opp. Produktiviteten må økes merkbart, og det blir behov for å tilrettelegge for og investere i løsninger som bidrar til det.

Vi er i hovedsak enig i det kommisjonen foreslår av tiltak på seks områder, med ett viktig unntak. Norsk Kommunedirektørforum er svært kritisk til flertallets forslag om å sette ned enda et utvalg for å utrede organisering av alle tjenestene på ett nivå. Det er mange grunner til dette, og mindretallet argumenterer godt for sin motstand.

Norsk Kommunedirektørforum mener at økt grad av heltidsarbeid er en forutsetning for bærekraft i tjenestene framover. Tariffavtaler og lovverk må bygge opp under dette.

Vi er enige i flertallets forslag om å fastsette bestemmelser om gjennomsnittsberegning av arbeidstid og eventuelt andre forhold som krever avtale i de sentrale tariffavtalene, slik det er gjort i andre sektorer.

Dersom partene ikke kommer fram til en slik enighet, støtter vi kommisjonen i at myndighetene bør gjennomgå dagens lovbestemmelser om skift/turnusarbeid.

Vi er enige i at det er viktig og nødvendig å intensivere det strukturerte arbeidet med riktig oppgavedeling og god organisering. Helsefagarbeidere må løse flere sykepleieroppgaver, og sykepleiere må løse flere legeoppgaver. Vi vil oppfordre kommuner og sykehus til også å fordele oppgaver til annet personell der helsefaglig kompetanse ikke er nødvendig.

Det er et stort behov for å prioritere strengere fremover dersom vi skal balansere tilbud og etterspørsel innenfor helse- og omsorgssektoren på en bærekraftig måte. Vi vil spesielt fremheve kommisjonens forslag om at konsekvensene for personellbehovet innføres som krav til utredninger av foreslått politikk på helse- og omsorgsområdet.