Regjeringa sier de vil styrke Skatteetaten ved å redusere den med hver tredje ansatt. Fagforbundet mener de med sin sentralisering svekker skatteinnkrevinga, skriver artikkelforfatterne. Illustrasjonsfoto: Stian Schløsser Møller, Samfoto
Debatt

Statlig innkreving ikke mer effektiv

Dagens skatteinnkreving er svært effektiv, og de kommunale skatteoppkreverne har best måloppnåelse av alle.

Nedlegginga av skatteopp-krevinga vil svekke budsjett-kontrollen i kommunene.

Overføring av skatteoppkreverne fra kommune til stat gir norske kommuner mindre handlefrihet. Forslaget fra Solberg-regjeringa i budsjettet for 2020 betyr at 227 kommunale skatteoppkreverkontorer forsvinner på landsbasis fra 1. juni 2020. Nesten 1.300 ansatte vil berøres av endringa.

Forslaget har tidligere blitt nedstemt av Stortinget en rekke ganger, men KrF har snudd i regjering og velger å gå imot alle kommunale instanser som er sterkt kritiske til forslaget.

– Dette er et rent KrF-tap og en sak der vi hadde et annet primærstandpunkt som vi tidligere har forsvart i Stortinget, innrømte KrFs finanspolitiske talsperson Tore Storehaug til NTB.

Rådmannsforeninga i Fagforbundet og ledelsen i Fagforbundet mener fremdeles at de har svært gode argumenter for at skatteoppkrevinga skal ligge i kommunene.

Det er vanskelig å forstå begrunnelsen for nedleggelse av de kommunale skatteoppkreverkontorene. Dagens skatteinnkreving er svært effektiv, og de kommunale skatteoppkreverne har best måloppnåelse av alle.

Undersøkelser viser også at de kommunale skatteoppkreverkontorene oppnår bedre resultater enn de statlige skattekontorene når det gjelder tilgjengelighet, kundebehandling, saksbehandlingstid, informasjon og forutsigbarhet i saksbehandlingen.

Det er allerede effektivisert mye på skatteoppkreverområdet, og antall kontorer og årsverk er kraftig redusert, senest i 2018 med en reduksjon fra 288 til 227 kontorer. Disse resultatene er oppnådd ved hjelp av ny teknologi og kommunalt samarbeid om skatteoppkreveroppgavene. Samarbeidet har gitt praktiske og effektive løsninger, hvor det fortsatt er nærhet til skattyterne og de kommunale styringsinstanser.

Tall fra Oslo kemnerkontor viser at hver kontrollør i snitt avdekket 6,5 millioner kroner i manglende innrapportert lønnsinntekt i 2017. Økte skatteinntekter per kontrollør i Oslo kommune i 2017 var derfor 2,9 millioner kroner. Dette nivået er også representativt for tidligere år. Skatteoppkrevinga er viktig og lønnsom både i store og små kommuner. Faktisk er det de minste kommunene som har de beste resultatene.

Regjeringa velger å se bort fra at styrken i dagens innfordring i kommunene er den gode kommunikasjonen mellom skatteoppkrever og skattyter. Ved regjeringas rasering vil kommunene miste et viktig kontaktpunkt både til innbyggerne og det lokale næringslivet. Nedlegginga av skatteoppkrevinga vil svekke budsjettkontrollen i kommunene. Lokal kunnskap om skattespørsmål er avgjørende for å oppnå et godt resultat både for innbyggerne og skatteoppkrever.

Regjeringa sier de vil styrke Skatteetaten ved å redusere den med hver tredje ansatt. Fagforbundet mener de med sin sentralisering svekker skatteinnkrevinga. Suksessen bak den norske skatteinnkrevinga bunner i den tette kontakten med innbyggerne gjennom lokal tilstedeværelse.

I tillegg til at arbeidsplasser og kompetanse forsvinner, vil også nedlegginga av skatteoppkreverkontorene bidra til en strammere kommuneøkonomi. Det blir mindre kontroll med arbeidsgivere og risiko for mer arbeidslivskriminalitet. Store reiseavstander svekker arbeidslivskontrollen og synergien mellom innfordring og kontroll. Statliggjøring vil gi dårligere rettssikkerhet for innbyggerne og forslaget fører til sammenblanding av fastsetting og innkreving av skatt.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.