Debatt

Samarbeid lønner seg

Samarbeid mellom partene i kommunesektoren gir målbare positive effekter. Derfor bør vi gjøre trepartssamarbeid til arbeidsmetode for utvikling av hele offentlig sektor.

Vi er gode på omstillinger i kommune-sektoren, men vi kan bli enda bedre.

Vi står foran store omstillinger i offentlig sektor. Vi skal møte demografiske, klimamessige, teknologiske og økonomiske utfordringer i nær framtid. Vi blir stadig færre som skal levere mer komplekse tjenester til stadig flere. Ansattes erfaringer og kompetanse på utvikling bør brukes for å skape best mulig tjenester til innbyggere og brukere.

Vi er gode på omstillinger i kommunesektoren, men vi kan bli enda bedre.

Med utgangspunkt i forskning på privat sektor, tok SINTEF i 2015 et initiativ for å etablere et samarbeid mellom kommunale aktører og private bedrifter. Målsettingen var å finne ut om erfaringene med lokalt partssamarbeid som strategi for økt innovasjon i trøndersk næringsliv kunne brukes i offentlig sektor.

SINTEFs forskning dokumenterer at der tillitsvalgte og ledelse samarbeider mer enn det lov og avtaleverk krever – altså et utvidet partssamarbeid – oppnår de bedre resultater.

Fagforbundets erfaringer med lokalt partssamarbeidet har gitt gode resultater i kommunene. Hovedavtalen legger grunnlaget for samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte.

Vi oppnår enda mer positive resultater når politikere trekkes inn i endrings- og utviklingsarbeidet. Når politikere, administrative ledere og tillitsvalgte samarbeider, gir det et godt trykk i det lokale endrings- og utviklingsarbeidet. Dette er dokumentert i evalueringer fra de nasjonale programmene.

Fagforbundet ville koble SINTEFs erfaringer med våre egne, og inngikk et samarbeid om utviklingsprosjekter i Steinkjer, Melhus og Malvik kommuner.

Prosjekter kommer og går i kommunal sektor, og mye prøves ut. Erfaringene fra prosjektarbeid i kommunene er sammensatt. Ikke sjelden opplever man at det kan være utfordrende å omsette fra prosjekt til drift. Ofte selges prosjekter inn på ledernivå, politikere er orientert, hovedtillitsvalgte er informert og prosjekter iverksettes. Utfordringen er om forankringen er god nok.

Fagforbundets erfaring er at plasstillitsvalgte opplever at de verken er informert eller inkludert. Det samme gjelder enhetsledere og avdelingsledere. Det er en dårlig start for prosjekter som skal skape endring og resultater. Prosjekter uten forankring oppleves som tilleggsbelastninger og blir møtt med motstand og sliter med å oppnå gode, varige resultater.

Vi ville unngå disse fallgruvene i forskningsprosjektet og brukte tid på innsalget til kommunene. Vi fant etablerte arenaer for samarbeidet, slik at det ikke kom i tillegg til alt annet.

Et sykehjem og en barnehage i Steinkjer, Melhus og Malvik kommune ble valgt ut til å delta. Utfordringer i slike enheter er ofte høyt sykefravær, deltidsstillinger og arbeidsmiljørelaterte belastninger. Sammen med kommunene og SINTEF formulerte vi fire spørsmål for utviklingsprosjektet:

  • Hvilke utfordringer ser ledere og tillitsvalgte i sykehjem og barnehage at de må samarbeide om for å løse?
  • Hvordan kan ansatte medvirke i selv å foreslå forbedringer i eget arbeidsmiljø?
  • Hvilken motivasjon har ledelsen i og for sitt lederskap, og hvem trenger de støtte fra for å realisere de kravene de er satt til å løse?
  • Hvordan kan utviklingsarbeid på enhetsnivå forankres hos rådmann og politisk nivå, og hvordan kan dette nivået bli en nær samarbeidspart for de lokale ledere og tillitsvalgte?

I de to årene prosjektet varte, har aktiviteten handlet om å etablere et driftsnært trepartssamarbeid på enhetsnivå og koble politisk og administrativ ledelse inn på styringsnivå. Det betyr at plasstillitsvalgte, enhetsledere og lokale verneombud samarbeidet om å utvikle egen arbeidsplass i dialog med ansatte. Styringsgruppen i hver kommune besto av administrativ ledelse, folkevalgte og hovedtillitsvalgte.

De seks enhetene som har deltatt, har oppnådd gode resultater og langt på vei nådd målene de satte seg. Kommunene ønsker å videreføre arbeidsformen.

SINTEF konkluderer:

«Hovedfunnet er at førstelinjeleder, plasstillitsvalgte og verneombud er blitt tryggere i egen rolleforståelse og at de dermed har kunnet bevege seg over til samarbeidslinja. Godt partssamarbeid på arbeidsplassnivået gir det kommunale trepartssamarbeidet et operativt organ får å implementere politiske vedtak, men er også et kvalitetssikringssystem for at driftsenheten skal bli skodd til å levere god tjenestekvalitet.»

I samarbeidsprogram som «Kvalitetskommuneprogrammet» og «Sammen om en bedre kommune», ble det etablert en tradisjon for at trepartssamarbeidet på sentralt nivå også var arbeidsformen for utviklingsarbeid i den enkelte kommune, der politikere, administrative ledere og tillitsvalgte samarbeidet om utvikling.

Fagforbundet ønsker å videreutvikle arbeidsplassene slik at de fortsette å leverer tjenester for framtiden. Det er nok av utfordringer som ligger foran oss. Vi inviterer til samarbeid. Det lønner seg. Det er dokumentert.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.