Ansatte i helse- og omsorgstjenestene har mange ganger vist at de er omstillingsdyktige, skriver Torbjørn Bjørklund, og viser at nye løsninger som er velutprøvde, finnes i markedet.

Ansatte i helse- og omsorgstjenestene har mange ganger vist at de er omstillingsdyktige, skriver Torbjørn Bjørklund, og viser at nye løsninger som er velutprøvde, finnes i markedet.

Illustrasjonsfoto Foto: © Dag Jenssen / Samfoto
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Kvaliteten må sikres – også i ferieperiodene

De fleste lederne synes det er ekstra utfordrende å holde høy kvalitet på tjenestene rundt påske, sommer og jul. Hvordan sikre det?

Kommunenes helse- og omsorgstjenester er avgjørende for den norske velferden. I 2019 utgjorde disse tjenestene 129,4 milliarder kroner, og sysselsetter om lag 145.000 årsverk. 77,5 prosent av de ansatte har en helseutdanning, og av disse er 30 prosent sykepleiere.

Mye energi og ressurser anvendes for å løse kapasitets- og kvalitetsutfordringene.

Størstedelen av tjenestene utføres i brukernes egne hjem (hjemmetjenesten) eller i sykehjemmene. Et av særtrekkene med tjenestene er at det ofte utøves i et samspill mellom brukeren, tjenesteyteren og nærmiljøet.

Fokus de siste årene har skiftet fra å spørre hva feiler det personen, til hva som er viktig for vedkommende. Utviklingen går i retning av en mer brukerrettet helse- og omsorgstjeneste.

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3–1 tredje ledd påpeker at kommunen har «(...) plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift.».

Loven synliggjør viktigheten av kontinuerlig forbedring og evnen til å holde høy kvalitet på tjenestene over tid. Det stiller betydelige krav til ledelsen innen helse- og omsorgssektoren. De fleste lederne synes dette er ekstra utfordrende rundt påske, sommer og jul. Ferieperiodene utgjør om lag 20 prosent av årets 52 uker. Mye energi og ressurser anvendes for å løse kapasitets- og kvalitetsutfordringene.

I ferieperiodene skal mange nye helsearbeidere og sykepleiere raskt og effektivt bli en del av kommunen for å utføre tjenester av stor betydning for brukerne.

Transaksjonskostnadene knyttet til ledelse, planlegging, koordinering og gjennomføring av opplæring av faste og midlertidige ansatte i faglige rutiner, prosedyrer og risikoområder i sykehjem og hjemmetjenestene er betydelige.

Hvordan kan vi sikre kvalitet i utførelsen av tjenestene på en ressurseffektiv måte?

Teknologiutvikling og digitalisering er en drivkraft for hvordan kommunal sektor organiserer, utvikler og leverer tjenester. Digitalisering beskrives ofte som endring og fornyelse av tjenester, prosesser og arbeidsmåter. Da står ledelse, kultur og holdninger sentralt.

Det er en rivende utvikling innen helse og omsorgssektoren. I 2021 skal digitale systemer være enkle å bruke, effektive og pålitelige. I tillegg skal de være ressursbesparende og gi minst mulig miljøavtrykk. Alle digitaliseringstiltakene må derfor bestå nytte- /kostvurderingen.

Gode og velutprøvde kvalitetssystemer designet eksplisitt for å ivareta behovene og kravene til helse- og omsorgssektoren, finnes allerede i markedet. De er utviklet i samarbeid mellom brukerne, ulike faggrupper innen helse- og omsorgssektoren og spesialisthelsetjenestene, IKT-spesialister og nasjonale fagmiljøer i sektoren. Flere ganger i året har de faste kvalitetsmøter for å oppgradere innholdet, rutinene og prosedyrene.

Dette får kommunene ved å bruke ny teknologi for å understøtte arbeidsprosessene i helse- og omsorgssektoren:

  • Faglig innhold, rutiner og prosedyrer som er standardisert i henhold til gjeldende lovverk og beste praksis. Det bidrar til å forebygge uønskede variasjoner i arbeidsutførelsen og gir muligheter for å lære av avvik som oppstår i tjenesteproduksjonen.
  • Enkel tilgang for alle ansatte i helse og omsorgssektoren på mobil, nettbrett og pc 24/7 hele året.
  • Muligheter for e-opplæring i rutiner, prosedyrer og risikoområder når det passer best for virksomheten og den enkelte ansatte. Tilgjengeligheten til fri benyttelse bedrer faste og midlertidige ansattes reelle muligheter for kompetanseutvikling.
  • Vedlikehold og oppdatering av det faglige innholdet, rutinene og prosedyrene utføres én plass. Arbeidet utføres av systemleverandør. Kommunene oppnår betydelige tids- og ressursbesparelser.
  • Skytjenester er skalerbare tjenester som blir levert over nett. Stadig flere tjenester, både infrastrukturtjenester og programvare, blir leverte som skytjenester jf. Nasjonal strategi for bruk av skytjenester.
  • Skyløsning som vil gi lavere IT-kostnader for kommunen. Investerings-, implementerings- og vedlikeholdskostnadene reduseres betraktelig.
  • Mange av de mest krevende sikkerhetsutfordringene kan også løses enklere med en skyløsning.

Teknologiutviklingen gir nå muligheter for store kvalitets- og effektiviseringsgevinster i kommunene også i de krevende ferieperiodene. Samlet sett er nytte-/kostvurderingen meget positiv.

Ansatte i helse- og omsorgstjenestene har mange ganger vist at de er omstillingsdyktige. Velutprøvde løsninger for både store og små kommuner finnes allerede i markedet. De fleste lederne i sektoren vil lede. Nå er tiden moden å gå fra ord til handling.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.