Har våre partier den nødvendige gjensidige tillit til å kunne samarbeide? spør Svein Wøhni. Illustrasjonsfoto: Joakim S. Enger
Debatt

Kan vi stole på våre lokalpolitikere?

Individuelt utviser politikerne sunne holdninger og personlig integritet. Hva er det da som gjør at deres partipolitikk til tider bryter kommunale lovnader og etablerte regionale retningslinjer – og svikter den tillit vi har vist dem?

Er vi tjent med ureglementert saksbehandling i saker som er viktige for vår fremtid?

Kommunale myndigheter må fremme innbyggernes interesser, og innbyggerne må ha tillit til at så skjer. Innbyggere må kunne forvente at det politiske systemet og politikerne er kompetente, ærlige og redelige, selv når de ikke blir «overvåket». Det skaper trygghet og man føler seg ivaretatt.

I mange kommuner har vi fått erfare hvordan påstått forutsigbarhet i kommuneplanene er blitt brutt når det gjelder retningslinjer for fortetting, høyder, nedbygging av grøntområder, trafikale forhold, m.m. Hvorfor skal man stole på at politikerne nå vil stå inne for grunnlaget ved deres partiprogrammer for valget til høsten?

Kommuneplaner og partiprogrammer skal være forutsigbare. Løfter blir lette å avsløre, og øker mistilliten både til politikerne og til administrasjonen. Politikerne må gjøre seg fortjent til tilliten.

Mange innbyggere gir politikerne en form for «in blanko»-fullmakt og bryr seg lite om hva som foregår i rådhusets korridorer. Vi stoler på hverandre. Kommunale retningslinjer, forordninger og utvikling av kommunen baseres på tillit mellom innbyggere, kommune og politikere. Andre leser kommuneplaner, partiprogrammer og utbyggingsplaner med argusøyne og følger opp.

Hva skjer i de tilfelle hvor forventningene og løftene ikke blir innfridd – der berørte innbyggere av en eller annen grunn føler at kommunen ikke oppfyller sine forpliktelser eller er rettferdige? Det tar lang tid å bygge tillit når lovnader blir brutt og man først slutter å stole på politikerne.

Det kunne vært nevnt mange eksempler på forslag og vedtak som tærer på forholdet mellom innbyggere og kommune. Er vi tjent med ureglementert saksbehandling i saker som er viktige for vår fremtid?

Berørte innbyggerne forventer at kommune og politikere stiller seg på deres side og ivaretar deres interesser. Det kreves at våre politikere er seg sitt ansvar bevisst og vår tillit verdig. Det er slik man vinner velgere.

De lederne og politikere som oppnår de beste resultatene, er de som skaper resultater i samarbeid med andre, ikke ved å opptre alene. Tillit skapes ved at andre oppfyller sine forpliktelser, er rettferdige, åpne og ærlige og ikke utnytter dine svakheter til egen fordel. Tillit er en positiv forventning om at den/de andre personene vil innfri det som er avtalt, og ikke sabotere.

Har våre partier den nødvendige gjensidige tillit til å kunne samarbeide? Opplever de hverandre som arrogante og lite samarbeidsvillige? Som innbyggere har man ikke innsyn i de diskusjoner som foregår i de lukkede rom, og eventuell enighet som oppnås på tvers av partigrenser.

Tilliten er dyrebar også på tvers av partigrenser. De fleste er enige om at den er en forutsetning for et velfungerende demokrati.

Det helt klart at det er uenighet mellom partiene i mange saker. Paradokset oppleves der politikere forhandler seg fram til små politiske gevinster på vegne av eget parti og danner en flertallsvotering som de i prinsippet er imot. Risikerer politikerne i slike tilfelle å miste velgere?

Valget i 2019, som er preget av kommunesammenslåinger, ender trolig med at alle partier må søke nye samarbeidspartnere. Er den gjensidige tilliten mellom enkeltpersoner og partier blitt så tynnslitt lokalt – etter de gamle kommunegrensene – at majoritetspartier av den grunn blir stående «alene» i opposisjon?

Det blir nå lagt fram partiprogrammer for høstens valg. Skal vi stole på at sakene blir gjennomført?

Når de ulike partier og politikere ber om vår tillit ved kommunevalgene, må vi kunne forvente at de innfrir. Vi må kunne stille visse krav til deres personlige integritet og redelighet å forvente at de opptrer på en måte som gjør at vi velgere slipper negative overraskelser. Brutte løfter, når det gjentas i flere sammenhenger, fører til politikerforakt.

Også ved valget i 2019 vil politikere få vår tillit, men det blir kanskje ikke de samme partier som ved forrige valg. Uten at det blir et rent protestvalg, men ved at velgerne utviser sunn skepsis, vil nok uforutsette glidninger i velgermassen oppstå.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.