Etiske retningslinjer for Kommunal Rapport

Kommunal Rapports etiske grunnlag

Til grunn for avisens virksomhet ligger Lov om redaksjonell fridom i media, selskapets vedtekter, vårt formål og grunnsyn, Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten.

Kommunal Rapports grunnverdier skal prege selskapets handlemåte og beslutninger.

Disse grunnverdiene er:

– ansvarlighet

– pålitelighet

– engasjement

– lojalitet

Enhver som representerer Kommunal Rapport plikter å utføre sine oppgaver og opptre utad på slik måte at Kommunal Rapports omdømme ikke skades.

Kommunal Rapports forretningsskikk

Det kreves av Kommunal Rapports styre og ansatte

– ærlighet

– integritet

– redelighet

1) Forretningsmessige beslutninger skal baseres på saklig vurdering av hva som tjener Kommunal Rapports interesse på kort og lang sikt. Det forutsettes at ansatte tar hensyn til forhold som det vil være av konkurransemessig betydning for virksomheten å hemmeligholde, og at man også hensyntar eventuelle behov for å verne om forhandlingsposisjoner overfor andre parter.

2) Ved innkjøp over 100.000 kroner skal det som hovedregel innhentes pristilbud. Firmaer som ansatte, familie eller nære venner har eierinteresse i, skal som hovedregel ikke benyttes som leverandør til Kommunal Rapport. Dersom dette skjer, skal det gis melding til styret. Ingen ansatte skal innlate seg på forretningsforhold eller andre forhold som virker inn på ens handlefrihet eller uavhengige dømmekraft.

3) Det forutsettes at ingen medarbeider i Kommunal Rapport arbeider med saker hvor man selv eller øvrige familie har direkte eller indirekte økonomiske interesser. Relevante økonomiske interesser skal meldes inn.

Ansatte skal ikke inneha annen stilling, eller utføre lønnet arbeid utenfor Kommunal Rapport, uten at dette er drøftet med daglig leder.

4) All representasjon skal godkjennes av overordnede på forhånd.

5) Kundearrangementer skal ha et forretningsmessig formål. De skal være nøkterne av verdi og passende omfang. De skal dokumenteres skriftlig og godkjennes av adm.dir. på forhånd.

6) Det skal være full åpenhet i bedriften om interne arrangementer og finansiering av disse.

7) Ansatte skal ikke, for seg selv eller andre, ta imot – eller legge til rette for å motta – gaver, reiser, hotellopphold, bevertning, rabatter, lån eller andre ytelser eller fordeler som kan sette en i et avhengighetsforhold til eksterne kontakter, eller opptre slik at andre kan tro man kommer i et slikt forhold, eller påvirker vår integritet og uavhengighet.

8) Kommunal Rapport betaler reiser og arrangementer for de ansatte fullt ut, hvis ikke annet er avtalt med ledelsen.

9) Honorar ved eksterne foredrag tilfaller i hovedregel personer som utfører arbeidet. Vedkommende trekkes i lønn for den tiden som går med til å forberede og gjennomføre oppdraget. Oppdraget må likevel godkjennes av overordnet på forhånd, slik at man ikke gjør ting som kan skape tvil om uavhengighet.

Kommunal Rapports holdning til integritetsspørsmål

10) Ingen medarbeider i Kommunal Rapport skal arbeide med saker hvor man selv har økonomisk eller politiske interesser.

11) Redaksjonelt ansatte i Kommunal Rapport kan ikke påta seg politiske eller andre verv som kan påvirke deres integritet og troverdighet. Alle relevante verv skal meldes til ledelsen og samles i en åpen oversikt. Hvis enkelte reserverer seg mot åpenhet, skal det opplyses om det.

12) Ansatte i Kommunal Rapport kan ikke utenfor arbeidstiden påta seg private oppdrag som er uforenlig med Kommunal Rapports virksomhet, og eller som kan påvirke Kommunal Rapports eller den enkelte medarbeiders uavhengighet og troverdighet. Faste oppdrag må ikke ha et omfang eller være av en slik karakter at det går ut over det daglige arbeid i Kommunal Rapport. Faste oppdrag skal klareres med ledelsen.

13) Også i sosiale medier må alle medarbeidere opptre slik at det ikke svekker tilliten og troverdigheten til den enkelte eller mediehuset.

Krav til informasjon og taushetsplikt

14) Ansatte plikter å bevare taushet om alle forretningsforhold og andre forhold som kan gi uberettiget informasjon til utenforstående

15) All informasjon som skal gis internt og eksternt skal være saklig og korrekt.

16) Ansatte i Kommunal Rapport har frihet til å varsle om kritikkverdige eller ulovlige forhold i virksomheten.

17) Varsling kan ikke etterforskes av ledelsen eller styret.

Interne forhold

18) I Kommunal Rapport skal det være plass for divergerende synspunkter.

19) Det skal være høyt under taket og plass for åpen diskusjon.

20) Ytringsfrihet skal gjelde.

21) Alle medarbeidere plikter å motarbeide mobbing.

22) All form for trakassering og utilbørlig opptreden er uakseptabelt. I asymmetriske maktforhold har overordnede et spesielt ansvar.

23) Kommunal Rapport aksepterer ikke bruk av bedriftens datautstyr eller telefoner til nedlasting eller distribusjon av materiale med pornografisk, rasistisk eller kriminelt innhold. Hvis nedlasting er nødvendig i forbindelse med journalistisk arbeid, skal det godkjennes på forhånd av ledelsen.

24) Kommunal Rapports medarbeidere og valgte representanter skal ikke kjøpe seksuelle tjenester i arbeidstiden eller når vedkommende er på tjenestereise.

25) Ulovlig nedlasting av kopi- og opphavsrettsbeskyttet materiale skal ikke forekomme.

26) Alle medarbeidere som opplever at de står overfor tyngre og omfattende etiske problemstillinger, eller brudd på bedriftens etiske retningslinjer, bør forelegge dette for sin overordnede.

Alle ansatte oppfordres til å varsle om uakseptabel atferd. (Varslingsskjema på intranett/personalhåndboken.) Ansatte plikter å følge de etiske retningslinjer som gjelder for Kommunal Rapport.

Vedtatt av styret i Kommunal Rapport 16. mars 2006, revidert 20. juni 2013, 1. februar 2018, 16. mars 2018 og 24. mars 2019.