Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

– Skriftlig valg av ordfører må anses som en saksbehandlingsfeil

– Jeg er enig med departementet når det legger til grunn at både valg av ordfører, varaordfører og andre folkevalgte lederverv, og ved tilsetting av rådmann, nå må skje ved åpen stemmegivning, skriver Jan Fridthjof Bernt.

SPØRSMÅL: Flere kommuner har valgt sin nye ordfører ved skriftlig, hemmelig votering. Kommunaldepartementet mener dette var feil og ber kommunene vurdere valgets gyldighet, idet det vises til at endringene i kommuneloven om voteringsmåte må forstås slik at valg av ordfører skal gjennomføres ved åpen votering. KS-advokatene er ikke enig i dette, idet de mener at retten til å kreve skriftlig avstemning må oppfattes som gjeldende uskrevet rett med røtter tilbake fra 1920-tallet, og at dette fortsatt gjelder, i og med at lovgiver ikke har gitt klart uttrykk for denne retten ikke gjelder. Det fremholdes også at et eventuelt nytt valg ved muntlig avstemning av ordfører som allerede er valgt ved skriftlig valg, må anses som ugyldig.