Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

– Innsynsretten gjelder også i saker til arbeidsmiljøutvalget

Er saksdokumenter til arbeidsmiljøutvalget offentlige?

SPØRSMÅL: En sak om sykefraværet i kommunen er satt opp til behandling i arbeidsmiljøutvalget. Er saksdokumentene til dette utvalget offentlige?

SVAR: Arbeidsmiljøutvalget er et organ opprettet etter reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 7. Det er ikke er et folkevalgt organ etter kommuneloven § 5–1 eller ett av de kollegiale organene der reglene for slike gjelder etter § 5–2. Det er heller ikke et organ for kommunen etter forvaltningsloven, underlagt kommunestyret, men et samarbeids- og tilsynsorgan med representasjon fra kommunen som arbeidsgiver og de tilsatte i kommunen.