Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

– Får du jobb som formannskapssekretær, mister du plassen i kommunestyret

Kan en formannskapssekretær sitte i kommunestyret?

SPØRSMÅL: Kommunestyret har tilsatt en folkevalgt som er varamedlem til kommunestyret, som formannskapssekretær. Er det adgang til det? Og i så fall; kan hun møte i kommunestyret etter innkalling som varamedlem?

SVAR: Det er ikke noe forbud mot at en folkevalgt blir tilsatt i kommunen i valgperioden, men i kommuneloven § 7–3 første avsnitt er listet opp en rekke tilsettingsforhold som medfører at den det gjelder er «utelukket fra valg» til de folkevalgte organene som er nevnt der. En tilsvarende bestemmelse for kommunestyret har vi i valgloven § 3–3 nr. 3. Den som taper valgbarhet etter å ha blitt valgt til et folkevalgt organ, herunder kommunestyret (se § 5–1 andre avsnitt, bokstav a), trer straks ut av organet, se § 7–9 første avsnitt. Det betyr også at den som er valgt inn som varamedlem, skal strykes fra listen over slike og kan ikke innkalles ved forfall av valgt medlem.