Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

– Den folkevalgte avgjør selv hvor hun vil møte ved møtekollisjon mellom kommune og fylke

Når to møter kolliderer, hvilket skal jeg da velge?

SPØRSMÅL: Hvis en folkevalgt er medlem både i kommunestyret og fylkestinget, og møtene i disse organene kolliderer. Hvor har hun da plikt til å møte? Kan noen gi regler om dette?

SVAR: I kommuneloven § 8–1 er det fastsatt at «Medlemmer av et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ plikter å delta i organets møter hvis de ikke har gyldig forfall».