Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Kommuner kan gå sammen om å løse felles oppgaver. Vil styret for slike samarbeidsorganer være et folkevalgt organ som omfattes av kommunelovens bestemmelser om møteoffentlighet?

Bernt svarer: Hva er et folkevalgt organ?

Er representantskapet i et kommunalt oppgavefellesskap et folkevalgt organ?

SPØRSMÅL: Etter kommunelova skal alle møte i «folkevalde organ» vera opne. Er representantskapet i eit kommunalt oppgåvefellesskap eit folkevald organ?

Og vil styret oppgåvefellesskapet, som representantskapet har valt, vera eit folkevald organ?