Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke

Bernt svarer: Er et brev til byråden et offentlig dokument?

Hvordan er reglene for dokumentoffentlighet i kommuner med parlamentarisk styresett?

SPØRSMÅL: Hvilke krav stilles i lovverket til journalføring og åpenhet for de folkevalgte på bystyresiden i en by med parlamentarisk styresett, og særlig; hva med dokumenter fra eller til ledelsen for folkevalgte organer?


SVAR: Reglene om journalføring retter seg mot organer for stat og kommune. Rett til innsyn for allmennheten gjelder i tråd med dette for forvaltningens saksdokumenter, det vil si (offentlighetslovens § 4 andre avsnitt) «dokument som er komne inn til eller lagde fram for eit organ, eller som organet sjølv har oppretta, og som gjeld ansvarsområdet eller verksemda til organet».