Sintef Byggforsk
Mulighetsstudie av et offentlig område i ZEN pilotprosjekt Ydalir. Illustrasjon: Tegn_3
Mulighetsstudie av et offentlig område i ZEN pilotprosjekt Ydalir. Illustrasjon: Tegn_3

ZEN-konferansen 2018: Nullutslipp på alle områder

Lurer du på hvordan fremtidens nullutslippsområder skal utformes og bygges? 17. april arrangeres den første ZEN-konferansen på Vulkan Arena i Oslo.

I løpet av konferansen vil deltakerne få presentert noen av de første resultatene og møte aktører fra byggenæringen, energibransjen og kommuner, samt politikere og forskere. Det vil også bli presentert tanker om hvordan fremtidens nullutslippsområde skal utformes, bygges og forvandles, når målsettingen er å redusere utslippene til null.

På konferansen vil du bli kjent med spennende nullutslippsområder fra utlandet som har vært i bruk i flere år. FME ZEN og partnere vil presentere resultater fra sitt første år i drift, du vil få høre om innovative medvirkningsmetoder og finne ut hvordan man lykkes med å engasjere flere brukergrupper på nabolagsnivå.

Brukeren må stå i fokus når nullutslippsområder utvikles

Aktive innbyggere, testing av nye løsninger og mer deling av tjenester vil kjennetegne framtidens mest populære (nullutslipps)byer.

På ZEN-konferansen presenteres mulige forretningsmodeller for nullutslippsområder. Det blir paneldiskusjon mellom representanter fra kommuner, industripartnere og etater om tre av pilotprosjektene til FME ZEN.

Energisystemene til noen av pilotprosjektene blir presentert, og konferansedeltakerne vil få vite hvordan man får utbyggere til å være med i et så ambisiøst byggeprosjekt som et nullutslippsområdeer.

Skal vi lykkes med nullutslippsnabolag, må alle gode løsninger spille hverandre enda bedre. I FME ZEN møtes bygg og energisystem, bokvalitet og bærekraft, erfaring og innovasjon for å utvikle helhetlige løsninger. 

Se hele programmet for ZEN konferansen

Meld deg på ZEN konferansen

FAKTA om ZEN-senteret

Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) er et forskningssenter for miljøvennlig energi utpekt av Norges Forskningsråd. Senteret skal bidra til å muliggjøre overgangen til lavutslippssamfunnet ved å utvikle bærekraftige områder med null klimagassutslipp.

FME ZEN vil fremskynde dekarbonisering av hele den norske bygningsmassen. Senteret ser på flere bygg samtidig, og hvordan disse bør utformes for å oppnå nullutslippsambisjonen for et område. Utveksling av energi mellom byggene, interaksjon med elbiler og hvordan byggene kan utnyttes som en ressurs i energisystemet, er sentrale ZEN-temaer.

Gjennom senteret vil kommuner, næringsliv, myndighetsorgan og forskere samarbeide tett for å planlegge, utvikle og drifte områder uten klimagassutslipp. Mer effektiv energibruk, produksjon og bruk av fornybar energi vil bidra til bedre miljøet lokalt og til å nå nasjonale klimamål. Et av tiltakene for å nå dit er etablering av nullutslippsområder som vil fungere som innovasjonsarena og utprøvingsområde for teknologier og løsninger som utvikles i forskningssenteret. NTNU er vertsorganisasjon, og leder senteret sammen med SINTEF Byggforsk og SINTEF Energi.