Nasjonalt program for leverandørutvikling
Flommen i 2018 kom brått på folk i Nord-Gudbrandsdalen da regn og plutselig temperaturstigning førte til massiv snøsmelting i fjellet. Skadene ble enorme. (Foto: Tore Leirvik, NVE)
Flommen i 2018 kom brått på folk i Nord-Gudbrandsdalen da regn og plutselig temperaturstigning førte til massiv snøsmelting i fjellet. Skadene ble enorme. (Foto: Tore Leirvik, NVE)

Vil gi kommunene bedre flomvarsel

En dramatisk og altfor sent varslet flom i 2018 ga enorme skader i flere kommuner i Nord-Gudbrandsdalen. Da fikk de nok, og begynte jakten på nye løsninger for lokal flomvarsling. Målet er å være tidlig ute med å sikre liv og verdier neste gang elva går over sine bredder.

Klimaendringene fører til stadig oftere flom i Norge. Ifølge Norsk naturskadepool har vannskader som skyldes vær og naturhendelser kostet 27 milliarder kroner de siste ti årene. Tall fra forsikringsselskapet If viser dessuten at antall store naturskadehendelser har økt med nesten 170 prosent, sammenlignet med snittet for de to foregående tiårsperiodene.

I 2018 fikk blant andre Skjåk, Norges tørreste kommune, kjenne på konsekvensene av plutselig varme og styrtregn med påfølgende snøsmelting - midt i oktober. Flomvarselet kom mange timer for sent.

– Hadde vi fått varsel bare noen timer tidligere, kunne folk blitt evakuert før de hadde vann rundt på alle kanter. Vi kunne også rukket å grave voller og flomløp slik at broer ikke ble flaskehalser. Det er mange tiltak man kan gjøre på få timer, sier naturforvalter Tor Taraldsrud i Skjåk kommune.

– Små elver blir ikke overvåket av NVE i samme grad som store. Vi trenger flomvarsling også for de mindre vassdragene, sier Tor Taraldsrud. (Foto: Geir Olsen)
– Små elver blir ikke overvåket av NVE i samme grad som store. Vi trenger flomvarsling også for de mindre vassdragene, sier Tor Taraldsrud. (Foto: Geir Olsen)

Ikke varsel for mindre elver

Det rakk de ikke da Otta-elva og flere mindre elver gikk over sine bredder, fant nye løp og etterlot seg skader for over 150 millioner kroner bare i Skjåk. Nå måtte kommunene gjøre noe for å få tidligere og mer presise flomvarsler på lokalt nivå.

Norges vassdrags- og energidirektorat varsler riktignok om kommende flom, men det gjelder stort sett de større elvene og vassdragene. - Vannstanden i mindre elver kan øke minst like raskt, og ofte går disse gjennom tettbygde strøk. Skadepotensialet er dermed veldig stort, forteller Taraldsrud.

Trengte noe som ikke fantes

Høsten 2019 hyret derfor Regionrådet i Nord-Gudbrandsdalen inn rådgivingsselskapet Skåppå AS som prosjektledere, og tok kontakt med Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP). Hos LUP fikk de blant annet tips om å søke midler fra Forskningsrådet til en førkommersiell anskaffelse. Dette er en anskaffelsesmetode det offentlige kan ta i bruk når det er behov for å utvikle løsninger som ikke finnes i dag. Forskingsrådet innvilget åtte millioner kroner i tilskudd.

– Så satte vi oss ned og beskrev behovet, inviterte til dialogmøte og fikk en mengde forslag fra markedet. Av dem valgte vi fire leverandører som høsten 2020 skisserte ut sine løsninger i detalj. Nå har vi nettopp valgt ut de tre beste til å utvikle sin løsning i løpet av 2021. Av disse velger vi de to beste, som da skal få teste og pilotere før kommersialisering. Prosjektet ferdigstilles desember 2022, sier Ida Amble Ruge i Skåppå.

– Det er få offentlige virksomheter som har gjennomført en innovativ anskaffelse i dette omfanget tidligere. Derfor har støtten fra LUP vært helt uvurderlig, sier Ida Amble Ruge. (Foto: Geir Olsen)
– Det er få offentlige virksomheter som har gjennomført en innovativ anskaffelse i dette omfanget tidligere. Derfor har støtten fra LUP vært helt uvurderlig, sier Ida Amble Ruge. (Foto: Geir Olsen)

De tre leverandørene som nå jobber med å utvikle fremtidens flomvarslingsmetode, har ganske ulike innfallsvinkler. Metodene favner alt fra å bruke eksisterende data på nye måter til å utvikle nye tekniske løsninger. Hvem som vinner konkurransen, er foreløpig helt uvisst.

Stort markedspotensial

Amble Ruge forteller om en spennende prosess, der Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) har vært en uvurderlig støttespiller.

– Det er veldig få offentlige virksomheter som har gjennomført en innovativ anskaffelse i denne størrelsesordenen tidligere, og det blir jo enormt mange spørsmål underveis. Ikke minst fordi denne typen anskaffelser er unntatt fra regelverket om offentlige anskaffelser. Da var det godt å kunne rådføre seg med innovasjonspådriver Kjersti Granaasen i LUP, sier Amble Ruge. Hun opplyser at det er knyttet stor spenning til resultatet av konkurransen.

– Vi har fått henvendelser fra andre kommuner som også sliter med flom. Målet er jo at flere skal kunne ha nytte av løsningen, kanskje kan den til og med selges på et internasjonalt marked.

Vil du lære mer om innovative anskaffelser? Gå til www.innovativeanskaffelser.no

Flere kommuner er på jakt

De tre leverandørene som nå jobber med å utvikle sin prototype er Pipelife, Sintef Energi i samarbeid med nederlandske Deltares og et lite selskap med hovedkontor i Ål som heter Skred AS. Selskapet har 14 ansatte og består i all hovedsak av hydrologer og geologer. I tillegg har de med et team fra danske Dryp.

– Vi mener vi har mange av brikkene som skal til for å løse oppgaven: fagkunnskap, kompetanse på instrumentering og operativ erfaring med varsling, sier Petter Reinemo i Skred. Han forteller at selskapet blant annet driver varsling av snøskredfare i Longyearbyen.

Skred AS har ved flere anledninger tidligere blitt kontaktet av kommuner på jakt etter mer presise lokale flomvarsler enn den regionale varslingen fra NVE. Selskapet hadde derfor allerede begynt å tenke på mulige løsninger.

– Vi har stor tro på vårt konsept, men vi kan ikke si for mye om det ennå. Og så er det spennende at selskapene i konkurransen har ulike innfallsvinkler. Det sier noe om kompleksiteten i dette, og at det ikke nødvendigvis bare finnes én løsning, sier Reinemo.

Viktig med presist varsel

Reinemo mener det er flere fordeler med en førkommersiell anskaffelse som dette. Når sluttbrukeren beskriver et behov, og ikke en konkret leveranse, kan man få en mye mer helhetlig og tilpasset løsning. Man har hele veien dialog med de som skal bruke løsningen, og de får et større eierskap. Det er jo helt avgjørende at vi utvikler et system som kan brukes den dagen det smeller, for eksempel av gravemaskinføreren som skal ut for å hindre skade, sier Reinemo. 

Tor Taraldsrud i Skjåk kommune understreker at de ikke har noen favoritt blant leverandørene som nå konkurrerer mot hverandre om å lage den beste løsningen. Det viktigste er å få noe som de er sikre på fungerer, og som gir tidlig nok varsel.

– Samtidig er det viktig at varselet er presist, slik at vi ikke får en mengde flomvarsler som viser seg å være falsk alarm. Og så er det helt avgjørende at systemet er enkelt å ta i bruk, og at varslene kommer på en måte som kommunens folk kan forstå slik at det blir satt inn riktige tiltak. Vi gleder oss til å se de ferdige forslagene, sier han.

Vil du lese mer om spennende prosjekter som dette, gå til www.innovativeanskaffelser.no

Fakta: Innovative anskaffelser

• Hvert år anskaffer offentlige virksomheter i Norge for 560 milliarder kroner.

• Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) sin oppgave er å øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser.

• Innovative anskaffelser handler om å utnytte mulighetene som ligger i anskaffelsesregelverket og virkemiddelapparatet til å kjøpe bedre produkter og tjenester.

• Førkommersielle anskaffelser er en metode for anskaffelse av forsknings- og utviklingstjenester og brukes når det er behov for å utvikle løsninger som per i dag ikke finnes i markedet.

• Denne måten å jobbe på gir gevinst for alle parter: Offentlig sektor får bedre løsninger på sine behov, bedriftene får nye markedsmuligheter og innbyggere får bedre tjenester

• Vil du lese mer om spennende prosjekter som dette, gå til www.innovativeanskaffelser.no