Kommunalbanken
På Ødegården barnehage i Oppegård kommune har barna flyttet inn i et bygg som er godt tilpasset et endret klima. Foto: Torunn BrånåFoto: Torunn Brånå

Slik blir din kommune en klimavinner

9 råd som gjør kommunen din litt grønnere – ja, kanskje til og med best i klassen.

Kommuner og fylkeskommuner har som kjent en sentral rolle når det gjelder Norges omstilling til et lavutslippssamfunn. Vi har samlet ni råd som vi mener vil kunne gjøre dere litt grønnere – ja, kanskje til og med best i klassen:

1. Snakk sammen!

Miljø og klima kan og bør tilnærmes fra flere ståsteder – slik som areal og plan, bygg, samferdsel, vann og avløp, kommunikasjon, helse og utdanning. Hva med å sette sammen en tverrfaglig gruppe som kan samle kunnskap fra ulike synsvinkler og planlegge prosjekter på tvers av de tradisjonelle seksjonene? Husk også å involvere økonomi/finans tidlig – uten dem skjer det lite.

OM ANNONSØREN

  • Kommunalbanken finansierer viktige velferdsinvesteringer ved å tilby lån til kommuner og fylkeskommuner.
  • Den norske stat har etablert Kommunalbanken for å sikre sektoren stabil og rimelig finansiering over tid, uavhengig av økonomiske konjunkturer.
  • Banken finansierer seg i de internasjonale kapitalmarkedene og har den høyest oppnåelige kredittrating.
  • Kommunalbanken er et statlig heleid aksjeselskap.

Les mer: www.kommunalbanken.no

2. Oppdater energi- og klimaplanen

De fleste kommunene lagde en energi- og klimaplan da Enova tilbød støtte til det i 2009, men bare et fåtall har oppdatert planen siden den gang. Det trenger ikke være like ressurskrevende som sist, det viktigste er at dere har en liste med klare målsettinger og en oppdatert plan for hvordan dere kommer dere dit. Lag et verktøy dere kan bruke, ikke enda en plan for skuffen. Om dere har ressurser til det er det lurt å også sette opp et klimagassregnskap slik at dere har faktabasert kunnskap om hvor skoen trykker. Det vil også gjøre det enklere å måle framgang i fremtiden.

LES MER: Velkommen til framtiden

3. Kan prosjektene klimatilpasses?

Fortetting av areal er bra fra et utslippsperspektiv, men det gjør også tettstedene våre mer sårbare for vær, og særlig ekstremnedbør siden det blir mindre flater som kan absorbere vannet. Grønne tak kan bidra til et godt inneklima, samtidig som de gir mindre avrenning. Se etter muligheter for doble bruksområder. Kan for eksempel en skatepark brukes til å demme opp regnvann i et tilfelle ved ekstremnedbør?

(Artikkelen fortsetter under bilde)

Ødegården barnehage i Oppegård har et såkalt sedumtak, som gir god isolasjon om vinteren og en kjølende effekt om sommeren. Barnehagen er finansiert med Kommunalbankens grønne rente.​ ​Foto: Torunn Brånå

4. Tenk langsiktig

Mange klimavennlige investeringer er dyrere ved anskaffelse enn konvensjonelle investeringer, men har til gjengjeld lavere utgifter - for eksempel strøm, oppvarming og vedlikehold i driftsårene. I tillegg bidrar de til å redusere kjemperegningen barnebarna våre kommer til å få dersom vi ikke endrer utslippskurs! Sett opp gode regnestykker som viser kostnader over investeringens livsløp, og kommuniserer dette politikerne.

5. Lån litt billigere med grønn rente

Hvilke investeringer dere gjør i dag er avgjørende for om Norge når utslippsmålene for 2030 og 2050. En god hjelp på veien kan være Kommunalbankens grønne lån med rimeligere rentebetingelser. Grønn rente er en rabattert Nibor- eller p.t.-rente, og gis til kommuner som har en tydelig klimaambisjon med sine prosjekter. Les mer på Kommunalbankens nettside.

6. Involver innbyggerne og lokale organisasjoner

Innbyggerne og de lokale organisasjonene har garantert tanker om hva kommunen bør legge vekt på i energi- og klimaarbeidet. Kanskje dere kan arrangere en workshop med ungdomsrådet, speiderklubben eller sanitetskvinneforeningen i forbindelse med utarbeidelse av ny klimaplan?

7. Lær av andre kommuner

Ingen blir vinnere av å finne opp hjulet på nytt hver gang. Les andre kommuners planer, og inngå erfaringsutvekslingssamarbeid på tvers av kommuner og regioner. Det er mye å lære av eksisterende nettverk, slik som Klimapartnere i Agder, Hordaland og snart Troms og Vestfold Klima og Energiforum.

8. Velg tre

Tre er et holdbart byggemateriale med gode inneklimaegenskaper, ved siden av å være et av våre beste klimatiltak. Når treet vokser, binder det karbon fra atmosfæren. Bygg som er laget i tre sparer dessuten store mengder klimagasser som ellers ville kommet fra produksjonen av betong, stål og andre byggematerialer som alternativt ville blitt brukt. Dessuten er det fint å se på!

(Artikkelen fortsetter under bilde)

9. Offentlig-privat samarbeid

Når det offentlige og private samarbeider om klima og miljø kan mye utrettes. Sør i Danmark har private gått sammen med kommunen og etablert Project Zero, som siden 2007 hatt et mål om å skape vekst og nye grønne arbeidsplasser – og dermed å gjøre hele området Co2-nøytralt innen 2029. Dette er 20 år før resten av Danmark.  Siden 2007 har Sønderborg-området redusert sine CO2 utslipp med 35 prosent.