KLP Banken

Øyro vil skape liv i sentrum

Os kommune tar et krafttak for å blåse liv i sentrum, med KLP Banken på laget!

Fakta om KLP Banken

  • KLP Banken AS er et heleid datterselskap av KLP som finansierer lån til kommuner, fylkeskommuner og selskaper som utfører offentlige oppgaver.
  • KLP Banken er også en personmarkedsbank for KLPs medlemmer 
  • Banken har hovedkontor i Trondheim i tillegg til lokaler i Oslo. 
  • Banken forvalter utlån for totalt 80 milliarder kroner.

Os kommune i Hordaland opplever på samme måte som mange andre kommuner at kommunesentrum Osøyro taper i kampen mot den tilgjengeligheten kjøpesentre og andre tilbud utenfor sentrumskjernen representerer. Kommunen jobber derfor aktivt med prosjektet “Liv på Øyro” for å møte denne utviklingen. 

- Prosjektet handlar om sentrumsutvikling, der vi prøver å blåse nytt liv i sentrumskjernen ved å transformere sentrumsareala til ein attraktiv stad å bu, handla og leve, forteller økonomisjef Ingrid Karin Kaalaas i Os kommune.  

I tillegg til oppgradering av utearealene omfatter planen også et nytt parkeringshus som skal bidra til å fjerne biler fra sentrumskjernen. - Dagens parkeringsplass vil bli omgjort til eit nytt parkområde vil gje bebuararar i sentrum tilgang til meir grøntareal og samstundes gjere det mogleg å etablere fleire bustader i sentrum, noko vi meiner er kanskje det viktigaste tiltaket for å skapa «Liv på Øyro», avslutter Ingrid Karin Kaalaas. 

Carl Steinar Lous
Carl Steinar Lous

“Liv i Øyro” realiseres med lån fra KLP Banken, som ble valgt i konkurranse med andre långivere. – Vi er glade for å kunne medvirke til “Liv i Øyro” sier Carl Steinar Lous, leder for offentlig marked i KLP Banken. - I 2017 har vi lånefinansiert prosjekter over hele Norge. Prosjektene omfatter samfunnsnyttige prosjekter som skoler, barnehager, idrettsanlegg, omsorgsboliger og kulturhus for å nevne noen. - Vi synes det er hyggelig at vi kan bidra til gode prosjekter som kommer kommunenes innbyggere til gode, og som også er miljøvennlige og bærekraftige, legger Lous til. 

- KLP Banken vil fremover fokusere enda sterkere på finansiering av infrastrukturprosjekter. Vi står foran store investeringer i nettselskap og kraftlinjenett samt vann og avløpsanlegg mm. de neste ti årene og KLP vil å være en sentral og aktiv långiver til slike infrastrukturinvesteringer, kan Lous fortelle.