Framsikt AS

Kvalitetsanalysen i årsmeldingen

Det er ikke nok å vise at kommunen har orden i økonomien. Årsmeldingen bør også vise om det er god kvalitet på de kommunale tjenestene.

OM ANNONSØREN

  • Framsikt er et programvareselskap som sikter seg inn mot kommunal sektor.
  • De tilbyr verktøy for analyse, budsjettering, Økonomiplanlegging og virksomhetsstyring.
  • Produktene deres utvikles i tett samarbeid med norske kommuner og Innovasjon Norge.

 

Les mer: www.framsikt.no

Årsmeldingen bør vise om kommunen når målene sine. Det bør være like viktig å nå målene som å holde budsjettet. Målene til kommunen dreier seg om gode tjenester og positiv utvikling i lokalsamfunnet (vekst i folketall og arbeidsplasser).

Den viktigste oppgaven for norske kommuner er å levere velferdstjenester til innbyggerne. Kommunen er underleverandør av velferdstjenester til staten, som lager reglene og kontrollerer kvaliteten. Omtrent 90 prosent av netto driftsutgifter brukes til dette.  Kvaliteten på disse tjenestene er derfor svært viktig. Årsmeldingen bør vise om kommunen fikk til denne oppgaven i året som gikk.

Hvordan gjør man det? Det gjør man ved å sammenligne kvaliteten i tjenestene i egen kommune med andre kommuner. Årsmeldingen bør derfor være mest mulig tjenesteorientert. Kostra definerer 14 tjenester: grunnskole, barnehage, barnevern, pleie og omsorg, helse, sosial, kultur, administrasjon, plan/byggesak, samferdsel, brann, bolig, næring og kirke. Denne inndelingen bør kunne finnes igjen i kommunale årsmeldinger. Dette er de kommunale tjenestene befolkningen kjenner. Inndelingen gjenspeiler stort sett organiseringen i de fleste kommuner. 

Bruk etablerte kvalitetsindikatorer

Den beste samlingen indikatorer på markedet for tiden er Kommunebarometeret til Kommunal Rapport. Kommunebarometeret inneholder 140 indikatorer for de fleste tjenester (lite i tekniske tjenester). Du finner de viktigste kvalitetsindikatorene fra Kostra, Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet. Systemet er utviklet de siste 10 årene og er i dag et viktig analyseverktøy i nesten 300 kommuner. Jeg anbefaler å plukke indikatorer fra barometeret. Man kan ikke jobbe med alle ting på en gang. Velg de viktigste indikatorene eller de som kommunen ligger dårlig an på.  Det er tre fine ting med Kommunebarometeret:

  • De viktigste indikatorene for kvalitet er der
  • Du kan sammenligne med andre kommuner, siden alt er offentlig statistikk
  • Det er oppdatert ca 1.april.

Det siste punktet er ikke det minst viktige. Hvis årsmeldingen skal være det viktigste styringsdokumentet, så må kvalitetsanalysen være i årsmeldingen, og den skal leveres til revisjonen 1.april. Tiden for å skrive årsmeldingen er knapp. Plan B er å levere et analysedokument parallelt med årsmeldingen, og legge dem fram i samme kommunestyremøte (i mai). 

Framsikt har også laget en kvalitetsindeks for kommunale tjenester. Denne er mindre omfattende enn Kommunebarometeret. Den omfatter 53 indikatorer, stort sett de viktigste fra Kommunebarometeret. Framsikts kvalitetsindeks sammenligner kommunens resultater med landsgjennomsnittet. Kommunens kvalitet framstår som en prosent av landsgjennomsnittet, samlet og for hver tjeneste. Indeksen er nyttig når man skal velge sammenligningskommuner i analyser («ikke bare billig, men også flink»).

Hva er de viktigste kvalitetsindikatorene for kommunale tjenester?

Det viktigste er resultatkvaliteten, det vil si kvalitet for brukeren. Det vil for eksempel si læringsutbytte og trivsel i grunnskolen, kvaliteten på drikkevannet og andelen innbyggere som er knyttet til kloakkrenseanlegg. Kommunens evne til å holde lovpålagte saksbehandlingsfrister i barnevern og byggesak kommer også i denne kategorien. Dessverre mangler det indikatorer for resultatkvalitet i mange tjenester, deriblant pleie og omsorg og barnehage. I disse tjenestene må vi i tillegg måle strukturkvalitet, for eksempel kompetansen til de ansatte og bemanningsfaktor. Det er spesielt sørgelig at det mangler gode kvalitetsindikatorer i pleie og omsorg, som er den største kommunale tjenesten. Helsedirektoratet har laget noen nye og lovende indikatorer i det siste. De kommer kanskje i Kostra snart.

Det jeg har skrevet over, innebærer at kvalitetsmåling er den sentrale delen av den kommunale målstyringen. Bruk gjerne også plass på sykefravær og medarbeidertrivsel og interne mål, men glem ikke kommunens hovedoppgaver!

Sett mål for tjenestekvaliteten. Det binder sammen kvalitetsanalysen i årsmeldingen og økonomiplanen på en naturlig måte. Min erfaring er at kvalitetsmål for kommunale tjenester engasjerer politikerne. Mer kvalitetsanalyse vil derfor også gjøre årsmeldingen mer interessant for kommunestyret.

Dette er den tredje og siste artikkelen serie på tre artikler fra Bjørn Brox, om årsmelding.