KLP
Godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær lønner seg for alle parter, sier konserndirektør i KLP, Marianne Sevaldsen.

Kan tydelig ledelse redusere sykefraværet?

Funnene fra KLP-støttet forskning ved Sørlandet sykehus er oppsiktsvekkende: sykefraværet ble redusert når avdelingen jobbet med holdninger, kultur og bedre organisering av arbeidet. På en avdeling falt sykefraværet fra 18 til 6 prosent.

I det femårige prosjektet fulgte forskerne ved Sørlandet sykehus med på hvordan ledelse foregikk i praksis på forskjellige avdelinger. De så at det var en sammenheng mellom konkrete tiltak i arbeidshverdagen, og antall langtidssyke og uføre.

Forskning viser også at kvaliteten på dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker de første seks ukene av en sykmelding er avgjørende for om den ansatte kommer tilbake i jobb. I tillegg er det sjelden at de som først har mottatt uførepensjon, kommer tilbake i jobb.

Tydelig ledelse fungerer

- Sykefravær er komplekst. For å redusere sykefravær er det viktig å jobbe systematisk, langsiktig og målrettet, sier forsker Elin Fjeldbraaten ved Sørlandet sykehus.

- Tydelig ledelse og godt psykososialt arbeidsmiljø ser ut til å være viktig for om du møter på jobb. Arbeidstakere trives når de blir sett og får ansvar. Leder må ta tak i hvordan arbeidet er organisert, og lage klare regler for hvordan medarbeiderne oppfører seg mot hverandre. Det er ofte ikke så mye som skal til, men leder må tørre å holde fokus på vanskelige temaer over tid, sier Fjeldbraaten.

Tips til deg som er leder

  • Ha god balanse på tilrettelegging. Tilrettelegging er bra, men belastningen for de andre blir større. Lederen er nødt til å snakke om fraværet.
  • Ta tak i konflikter og vær tydelig. Ikke la det gå for lang tid. Tør å stille de vanskelige spørsmålene, og si ifra om hva slags oppførsel som aksepteres og ikke.
  • Jobb med kultur. Det du gir fokus er viktig. Bli enige om hvordan dere vil ha det for at alle skal trives, og ansvarliggjør medarbeiderne.
  • Involver medarbeiderne. Start med å kartlegge styrker i avdelingen og bygg på disse. 

(Kilde: Sørlandet sykehus)

Godt arbeidsmiljø lønner seg

Hvert år støtter KLP prosjekter i kommune- og helse-Norge som har som mål å få ned sykefraværet.

- Forskningsresultatene forteller oss at å bruke ressurser på å jobbe med arbeidsmiljøet lønner seg for arbeidsgiver. Dette er forskning vi vet at mange av kundene våre kan dra nytte av, sier konserndirektør Marianne Sevaldsen i KLP.

Rundt ti prosent av ansatte i kommuner og helseforetak mottar uførepensjon, ifølge tall fra KLP. Tallene viser at andelen uføre stiger med alderen. I aldersgruppen 30-34 år mottar i underkant av 2 prosent uførepensjon. Blant de på 55-59 år får 18 prosent uførepensjon, mens ved 64 år gjelder dette 30 prosent. Kvinner har en høyere uføreandel enn menn.

- Kommuner med mange uføre har høye og uforutsigbare pensjonskostnader. Ved å jobbe dedikert med arbeidsmiljøet, og aktivt følge opp de som er syke, kan de få færre uføre. Det vil bidra til lavere pensjonspremie for kommuner og helseforetak, og gjøre hele pensjonsfellesskapet mer stabilt, sier Sevaldsen.

Les mer på klp.no/godtarbeidsmiljo