Framsikt AS

Årsmeldingen, det viktigste styringsdokumentet

Årsmeldingen skal fortelle om kommunen gjorde jobben i fjor. Det er det viktigste styringsdokumentet, fordi det er denne analysen budsjettet skal bygge på.

Årsmeldingen er administrasjonens rapport for fjoråret til kommunestyret. I mange kommuner er dette et undervurdert og lite viktig dokument. Det er en tabbe. Det er mye å vinne på å legge større arbeid og ambisjoner i årsmeldingen. Årsmeldingen bør være den analysen budsjettet skal bygge på.

Kommunens hovedoppgave er å levere velferdstjenester til innbyggerne, med stadig større kvalitet og effektivitet. For å få til dette må man forbedre seg, man må lære av erfaring. I en slik læringsprosess kan man skille mellom analysefasen, løsningsfasen og prioriteringsfasen. Det er fornuftig å skille mellom disse tre fasene i årshjulet til kommunen.

Årsmeldingen bør være analysefasen

OM ANNONSØREN

  • Framsikt er et programvareselskap som sikter seg inn mot kommunal sektor.
  • De tilbyr verktøy for analyse, budsjettering, Økonomiplanlegging og virksomhetsstyring.
  • Produktene deres utvikles i tett samarbeid med norske kommuner og Innovasjon Norge.
  • Les mer: www.framsikt.no

Årsmeldingen bør ikke brukes til løsprat og kommunal reklame. Årsmeldingen bør være analysefasen. Løste kommunen oppgaven i fjor? Ja eller nei? Og hva var årsaken til suksess eller fiasko? Svar på disse spørsmålene er en forutsetning for å komme videre- for å levere bedre og billigere tjenester til innbyggerne neste år. I årsmeldingen bør dette være hovedsaken. Årsmeldingen bør handle om kommunale finanser (er de gode nok, hva svikter?), om det kommunale kostnadsnivået (hvor billig driver vi i forhold til naboer og sammenlignbare kommuner) og om kvalitet (leverer vi gode tjenester til innbyggerne). Årsmeldingen må også analysere budsjettavvik, samfunnsutvikling og etterlevelse av ulike kommunestyrevedtak, men hovedoppgavene må ikke glemmes.

Løsningsfasen

Den neste fasen i årshjulet er løsningsfasen, eller strategifasen, som den også kalles. I denne fasen skal kommunen finne løsninger på de manglene analysen har påvist. I mange kommuner er det et strategiseminar i juni eller august, der veivalgene i den påfølgende budsjettprosessen skal drøftes. Hvis kommunen har laget en god analyse av fjoråret, kan dette seminaret bli svært nyttig. En årsmelding med gode analyser er det beste grunnlaget. Årsmeldingen bør peke ut temaer for utredninger som skal legges fram på strategiseminaret. På strategiseminaret kan kommunestyret drøfte løsningsforslagene som ligger i de gjennomførte utredningene. Da blir det et møte med stor verdi for arbeidet med økonomiplanen.

Prioriteringsfasen

Økonomiplanen er den tredje fasen i årshjulet. Med en analytisk årsmelding og en strategiutredning har kommunen forenklet arbeidet med økonomiplanen. Da kan økonomiplanen bli en prioriteringsfase. I mange kommuner er det ikke slik i dag. I mange kommuner er både analyse, løsninger og prioriteringer sauset sammen i den samme budsjettprosessen, som starter alt for sent og er alt for uklar.

Muligheter for god politisk involvering

Den faseinndelingen som er beskrevet foran, gir samtidig muligheter for god politisk involvering i årshjulet. Politikerne behandler årsmeldingen og tar stilling til hvilke utredningsoppdrag som skal bestilles til strategisamlingen. De behandler løsningsforslagene og gir signaler om prioriteringer i budsjettarbeidet til rådmannen. De blir dermed med i styringen hele året. De slipper overraskelser når rådmannens budsjettforslag legges fram.

Erfaringen fra økonomianalyser av kommuner er at det er enorme forskjeller i kostnadsnivå og kvalitet mellom kommuner, også nabokommuner. Det er mye å lære av hverandre. Kommunene løser oppgavene forbausende ulikt, med store konsekvenser for både kostnader og kvalitet.

Min konklusjon er derfor at analysefasen er den sentrale fasen i årshjulet. Det er konklusjonene i økonomianalysen og kvalitetsanalysen som setter retningen for resten av prosessen. Derfor er årsmeldingen det viktigste styringsdokumentet.

Datasystemet Framsikt støtter den beskrevne inndelingen i faser i det kommunale årshjulet. Framsikt har moduler for analyse , strategi, budsjett og rapportering. Analysedata kan hentes inn i alle styringsdokumentene etter behov.

Dette er den første av tre artikler fra Bjørn Brox om årsmeldingen. I de to neste artiklene skal vi se nærmere på innholdet i årsmeldingen, det vil si analysen av kostnader og kvalitet.