Vil bøtelegge nynorsksyndere

En ny språklov bør ha bestemmelser om straff for dem som ikke følger reglene, mener flere høringsinstanser.

Språklov

Kulturdepartementet har lagt fram forslag til språklov.

Språkloven skal erstatte nåværende mållova, men inneholder i tillegg flere overordnede regler om språk i Norge.

Det finnes i dag ikke en overordnet språklov i Norge.

Formålet er å lovfeste statusen til norsk språk og å definere statusen til samiske språk, norsk tegnspråk og andre språk som staten etter internasjonale avtaler har ansvar for.

Forslaget inneholder også en klarspråksparagraf, som krever at det offentlige bruker et klart og mottakerrettet språk.

Det er lagt fram to forslag til lovens virkeområde hvor det en forslaget er å inkludere fylkeskommunene i virkeområdet for de pliktene etter loven som i dag bare gjelder statsorgan. Alternativet er å fortsette med dagens regler hvor fylkeskommunene har rett til å gjøre egne språkvedtak.

Lovforslaget har vært ute på høring, høringsfristen gikk ut 15. november.

Lovforslaget skal etter planen legges fram for Stortinget våren 2020.

Fredag 15. november var siste frist for å sende høringsuttalelse om ny språklov. En lov hvor formålet er å slå fast det ansvaret det offentlige har for norsk, samisk, tegnspråk og andre språk som staten etter internasjonale avtaler har ansvar for.