- Innsyn avgjørende for brukerne

Uten innsyn i anbudsdokumenter er det umulig å ha brukermedvirkning, mener Oslo-politiker Ivar Johansen (SV). Umulig ikke å gjøre feil, mener byrådet.

Kommunal-rapport.no skriver fredag morgen at Fylkesmannen gir Østensjø bydel i Oslo kraftig kritikk for å ha hemmeligholdt opplysninger om anbud på omsorgstjenester.

Johansen forventer at politisk ledelse i Oslo sørger for at forvaltningen lærer reglene om offentlighet og innsyn. Det er ikke første gang Fylkesmannen gir kommunen refs for ikke å følge offentlighetsloven.

– Jeg er nødt til å ta saken til finanskomiteen i Oslo bystyre, nettopp fordi kommunen fikk korreks for ett år siden. Byrådet burde sørge for at forvaltningen lærer og ikke bare fortsetter en lovstridig praksis. Det er et ansvar byrådet har overfor underliggende etater.

Johansen peker på at det er politikerne som skal ta det største ansvaret.

– Regelverket er klart. Det er behov for oppfølging og skolering. Saksbehandlere kan ikke loven, og det er ubehagelig å bli tittet i kortene. Slik sett er det motvillighet mot åpenhet. Politiske ledere har et større ansvar, for det er de som veldig ofte snakker i store bokstaver om åpenhet. Det er de som går i bresjen. Nå må vi forutsette at byrådet rydder opp.

– Må ha innsyn

Brukermedvirkning er lovfestet. Men det blir umulig å gjennomføre uten innsyn i hvordan tjenestetilbudet er tenkt lagt opp, understreker Johansen.

– Oslo er den kommunen som kanskje er ivrigst på anbud. Skal man ha lovpålagt brukermedvirkning om hvordan tjenestetilbudet er lagt opp, må du ha innsyn. Pårørende ble i denne saken nektet fullt innsyn i tilbudet som ble gitt. Da undergraver man hele muligheten for brukermedvirkning. Hadde tilbudet vært i offentlig regi, ville man fått fullt innsyn. Dette har med anbudsregimet å gjøre. Anbyder får lov til å definere hva som skal være offentlig og ikke. Forvaltningen gidder ikke selv å vurdere det. Akkurat det samme har skjedd tidligere, i et barnevernanbud i Oslo kommune sentralt, sier Johansen.

– Var ikke grundige nok

Fungerende bydelsdirektør i Østensjø, Mary Ann Gursli, sier til Kommunal-rapport.no at det er riktig at bydelen bare har lagt tilbydernes vurdering til grunn, når den har sladdet opplysninger.

– Vi har ikke gjort en grundig nok saksbehandling. Vi har konsekvent lagt til grunn det tilbyderne selv ville unnta, uten å foreta en selvstendig vurdering. Nå vil vi gå igjennom saken på nytt, ta det Fylkesmannen skriver til etterretning, og bake det inn i en ny vurdering i saken.

– Hvor høyt er kunnskapsnivået i bydelen om offentlighet?

– Vi har tenkt at vi har god kunnskap, men dette er i hvert fall egnet til å heve kunnskapsnivået.

– Ivar Johansen (SV) mener det blir umulig å ha brukermedvirkning uten innsyn. Hva sier du til det?

– Hvordan dette henger sammen med brukermedvirkning, kan jeg ikke vurdere her og nå. Bydelen må helt konkret foreta egne vurderinger, det er helt opplagt. Det er essensen i dokumentet fra Fylkesmannen, sier Gursli.

Byrådet: Kan ikke unngå feil

Morten Bakke (H), byrådssekretær for helse og sosiale tjenester i Oslo, skriver i en e-post til Kommunal-rapport.no at det ikke er til å unngå at det kan forekomme feil. På generelt grunnlag kommenterer Bakke på vegne av byrådet spørsmålet om innsyn slik:

“Åpenhet og gjennomsiktighet i og om forvaltningen er verdier som skal prege Oslo kommune. En korrekt behandling av innsynskrav er svært viktig i arbeidet med å bidra til dette. Oslo kommune har en desentralisert dokumentbehandling med ca 50 virksomheter med egne journaler, som daglig sender og mottar en stor mengde korrespondanse. Det er selvsagt en klar forutsetning at virksomhetene følger offentleglovas bestemmelser. Tatt i betraktning det betydelige antall innsynskrav som Oslo kommune håndterer, mener vi at de enkelte virksomheter i hovedsak behandler disse på en tilfredsstillende måte. Det er likevel ikke til å unngå at det kan forekomme feil. Den 25.04.2012 ble det sendt ut et rundskriv til alle kommunens virksomheter der vi minner om enkelte viktige regler for behandling av innsynskrav etter offentleglova. I rundskrivet ble det også minnet om den enkelte virksomhetsleders ansvar for gode interne rutiner for behandling av krav om innsyn og for at virksomheten har tilstrekkelig kompetanse på området. Med utgangspunkt i rundskrivet er byrådsavdelingene bedt om å ta opp temaet til drøfting i egnede fora innen egen sektor. Det blir også løpende gjennomført kompetansehevings- og bevisstgjøringstiltak overfor ledere og ansatte.”

 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.