Kommuneansatte blant lønnsvinnerne i fjor

Økonomi. Lønnsveksten til kommuneansatte ble bare slått av folk i finansbransjen og helseforetakene i 2018.  
Årslønnsveksten for industriarbeidere var 2,75 prosent i fjor. For kommuneansatte var den 2,9 prosent. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Folk som jobbet med finanstjenester hadde en lønnsvekst på 3,1 prosent i fjor, mens veksten var på 2,9 prosent for kommuneansatte.

FAKTA

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) legger til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en best mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi.

Utvalget avgir vanligvis to rapporter hvert år, én før og én etter lønnsoppgjørene.

 Denne rapporten danner grunnlaget for vårens tariffoppgjør.

Tall fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at lønnsveksten var høyest i disse to yrkesgruppene, sammen med helseforetakene hvor lønnsveksten var på 3,25 prosent og Spekter-bedriftene utenom helseforetakene (+2,9 prosent). 

Det presiseres at lønnsøkningen i helseforetakene blant annet skyldes strukturendringer, som flere legeårsverk.

Årslønnsveksten for industriarbeidere fra 2017 til 2018 er beregnet til 2,75 prosent. Det samme gjelder industrifunksjonærer i NHO-bedrifter. Frontfaget i konkurranseutsatt industri skal legge rammen for lønnsveksten i hele arbeidslivet.

For lønnstakere under ett viser foreløpige tall fra nasjonalregnskapet at veksten i gjennomsnittlig årslønn fra 2017 til 2018 var 2,8 prosent, altså litt over frontfaget i konkurranseutsatt industri.

I 2017 var lønnsveksten i både privat og offentlig sektor 2,5 prosent i 2017.

Økt likelønn

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn ble redusert fra 2017 til 2018.

I 2018 utgjorde den gjennomsnittlige lønnen for kvinner 88,5 prosent av den gjennomsnittlige lønnen for menn for alle heltidsansatte per september. i 2017 var tallet 86,7 prosent. 

I 2016 utgjorde kvinners gjennomsnittlige månedslønn 86 prosent av menns lønn. 

Offentlige direktører slo private

Lønnsveksten for toppledere i offentlig forvaltning ble litt høyere enn direktører i privat sektor i fjor. Veksten i gjennomsnittslønn (eksklusive opsjons- og naturalytelser) var 3,2 prosent for administrerende direktører i privat sektor og 3,3 prosent for toppledere og administrerende direktører i offentlig forvaltning. 

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.